MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii de licență Cinematografie, Fotografie, Media are o configurație de studiu specifică profilului vocațional care urmărește dezvoltarea aptitudinilor de natură artistică și tehnică ale studentului, prin studiul teoretic și practic al unor discipline fundamentale, de domeniu și de specialitate și pregătirea pentru o serie de profesii din ariile industriilor cinematografică, televiziunii, publicitare, precum și din domeniul fotografiei.

Ca misiune fundamentală, prin această specializare, programul își propune promovarea spiritului de inovare și excelență, a gândirii critice și a creativității, prin creație artistică individuală și colectivă, prin cercetare științifică și prin valorificarea și diseminarea rezultatelor în contextul național și internațional.

 • Misiunea didactică asigură o educație universitară performantă și de calitate, continuând astfel tradițiile învățământului superior din Craiova, contribuind totodată la dezvoltarea sistemului de învățământ superior românesc.
 • Misiunea de cercetare științifică constă în organizarea, desfășurarea și dezvoltarea activităților de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, rezultatele obținute reprezentând sursa principală de creștere a competenței profesionale a cadrelor didactice și a cercetătorilor angrenați.
 • Misiunea civică și culturală constă în organizarea vieții din spațiul universitar astfel încât acesta să răspundă nevoilor comunității, stabilind relații profesionale ample, bazate pe principiile porților deschise, ale încrederii, dedicației și reciprocității, cu efecte benefice puternice asupra dezvoltării sociale, economice și culturale ale regiunii.

Obiectivele și profilul de competențe sunt prezentate sintetic, în cele ce urmează. Acestea sunt detaliate în fișele disciplinelor din planul de învățământ.

 1. Consolidarea unei culturi cinematografice temeinice, începând din 1895 până în prezent și dezvoltarea capacității de analiză a filmului cinematografic.
 2. Cunoașterea avansată a stilurilor manifestate în cinematografie, precum și a aspectelor stilistice și narative ale filmului, din perspectivă istorică și culturală.
 3. Înțelegerea categoriilor, genurilor și teoriilor din istoria cinematografiei (românești și internațională), prin analize critice, precum și cunoașterea avansată a evoluției practicii cinematografice la nivel național și internațional.
 4. Dezvoltarea abilităților legate de concepția și scrierea unui scenariu de scurt sau lung-metraj și consolidarea tehnicilor de a scrie dialoguri creative, precum și de explorarea unor diferite tipologii de personaje, înțelegerea tehnicilor de elaborare a prozei scurte, precum și cunoașterea aspectelor ce țin de teorie literară (curente, genuri, structuri).
 5. Cunoașterea mecanismelor percepției vizuale și reprezentării cognitive a imaginii cinematografice.
 6. Cunoașterea mijloacelor de expresie cinematografică și a arhitecturilor compoziționale în imaginea de film și tv.
 7. Cunoașterea dinamicii și plasticii imaginii cinematografice, familiarizarea cu conceptele de natură estetică și de geneză a mesajului vizual.
 8. Cunoașterea conceptelor tehnice și plastice de iluminare a cadrului în imaginea de film și tv.
 9. Cunoașterea fundamentelor montajului de film și tv.
 10. Cunoașterea principiilor de realizare și funcțiile filmului (spotului) publicitar.
 11. Cunoașterea noțiunilor tehnice specifice, a aparaturii și accesoriilor folosite în producția audiovizuală (film, tv, fotografie).
 12. Cunoașterea factorilor istorici și economici, precum și viziunile particulare ale cineaștilor care au condus la conturarea specificului cinematografiilor naționale.
 13. Formarea deprinderii de a contextualiza fenomenul artistic în cadrele larg culturale și de civilizație, și de a aplica criterii de valorizare pertinente.
 14. Dezvoltarea personală și profesională prin acumularea competențelor profesionale și transversale.

Competențe profesionale specifice acumulate în cadrul specializării în:

1. Utilizarea adecvată a elementelor specifice comunicării audiovizuale, filmologiei și scenaristicii, imaginii și limbajului cinematografic.
2. Analiza și utilizarea limbajului cinematografic ca fundament al unei culturi bazate pe imagine.
3. Utilizarea tehnicilor specifice de scriitură cinematografică în dezvoltarea unor scenarii de scurt și lung metraj, ficțiune și non-ficțiune, programe de televiziune.
4. Analiza și elaborarea arhitecturilor vizuale în imaginea de film și tv, respectiv în imaginea fotografică.
5. Analiza și utilizarea creativă a mijloacelor de expresie cinematografică, a compoziției, plasticii și dinamicii imaginii în producția audiovizuală (film, tv, fotografie).
6. Proiectarea, realizarea și parametrizarea plantațiilor de lumini utilizate în imaginea de film și tv.
7. Realizarea montajului de film și tv.
8. Realizarea de produse audiovizuale din domeniul cinematografiei, televiziunii sau fotografiei (scurt-metraj, lung-metraj, film documentar, eseu vizual, videoclip sau film publicitar, videoclip muzical, reportaj, emisiuni tv, proiect fotografic etc.).
9. Aprecierea rolului social al limbajului audiovizual ca resort de comunicare și sursă de experiențe artistice.
10. Analiza funcțiilor și tehnicilor publicității ca formă de comunicare.
11. Operarea cu aparatura specifică captării și prelucrării imaginii și sunetului.

Competențe transversale specifice acumulate în cadrul specializării în:
1. Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate şi răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și valorilor codului deontologic.
2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluri-specializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și a tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

CURRICULUM ACADEMIC

 • ANUL I

Istoria filmului universal (s1+s2)
Imagine de film și tv (s1+s2)
Istoria culturii și civilizației (s1+s2)
Teoria comunicării (s1+s2)
Tehnici de iluminat în film și tv (s1+s2)
Teoria și practica presei (s1)
Teoria filmului (s2)
Scriere creativă (s2)
Limba franceză (s1+s2)
Educație fizică (s1+s2)
Practică de specialitate (s2)

 • ANUL II

Istoria filmului universal (s1+s2)
Scenaristică (s1+s2)
Montaj de film și tv (s1)
Noile media (s1)
Videojurnalism (s1)
Critică și analiză de film (s2)
Scriere publicitară (s2)
Fotografie (s2)
Programe audiovizuale (s2)
Educație fizică (s1+s2)
Practică de specialitate (s1+s2)

 • ANUL III

Istoria filmului românesc (s1)
Scenaristică (s1)
Film publicitar (s1+s2)
Cultură vizuală (s1)
Legislația audiovizualului (s1)
Estetică (s1)
Practică de specialitate (s1)
Managementul producției de film și tv (s2)
Structuri narative în cinematografie și media (s2)
Tehnică de calcul (software) (s2)

FIȘE DISCIPLINE

Coduri COR autorizate pentru programul de studii:

265420: director de imagine | 265422: copywriter publicitate (studii superioare)

În afara codurilor COR de bază, absolvenții programului de studii CFM pot ocupa unul dintre următoarele posturi specifice televiziunii, industriei cinematografice ori industriei publicitare:

265439 Regizor scenă / 265436 Videojurnalist (studii superioare) / 265411 Regizor emisie / 265412 Regizor studio / 265409 Realizator emisiuni RTV / 265431 Editor coordonator programe TV / 265442 Producător TV / 265427 Director producție film / 265418 Producator RTV (știri) / 265419 Editor RTV (știri) / 265425 Redactor prezentator de televiziune / 265408 Producător delegat film / 264214 / Secretar de emisie (studii superioare) / 265433 Organizator producție (studii superioare) / 265441 Producător delegat TV / 265415 Secretar șef producție film / 265401 Consultant artistic / 265432 Director de creație / 265403 Instructor film / 265423 Mediaplanner / 265424 Producător delegat evenimente de marketing / 265428 Coordonator producție film / 265430 Producător audiovideo / 265440 Secretar platou / 352131 Cameraman343101 Fotograf / 352119 Editor imagine

CÂTEVA CUVINTE DESPRE CÂTEVA CURSURI…

SCENARISTICĂ

Scenaristica este o disciplină fundamentală în comunicarea audiovizuală, care se bazează pe imaginație, sistematizare, conceptualizare, gândire logică și estetică. Studenții vor avea contact cu diverse tehnici de elaborare ale scenariului literar în care discuțiile teoretice vor fi combinate cu exerciții de creativitate. Cu ajutorul metodelor, structurilor, conceptelor abordate de scenariști celebri din lumea filmului, dar și din alte producții audiovizuale, studenții vor putea să-și dezvolte propriile creații în diverse zone media. De-a lungul sesiunilor vom învăța să scriem scenarii plecând de la structuri narative clasice, construcția actelor din filme celebre, progresiunea dramatică, construcția personajelor (diverse tipuri de personaje, diferite conflicte, progresiunea dramatică) și a dialogurilor (evoluție și transformare). Vom avea în vedere strategiile narative și structurile unui scenariu cinematografic (scenă, secvență și situații), genurile, adaptările textelor literare. Vom analiza scenarii de scurtmetraje, documentare și de ficțiune pentru a le folosi în creațiile noi.

ANALIZĂ ȘI CRITICĂ DE FILM

Acest curs pune accentul pe gândirea critică a studenților și pe dezvoltarea dezbaterilor în jurul aspectelor narative și estetice ale producției cinematografice. Pe parcursul sesiunilor didactice, studenții vor avea ocazia să dispună de instrumente teoretice și practice necesare pentru a analiza o operă cinematografică, dar și să înțeleagă componentele audiovizuale și procesele creative care îi dau formă. Sesiunile teoretice vor fi combinate cu cele în care se vor vizualiza și comenta diverse opere cinematografice. De-a lungul celor 14 cursuri vom studia SEMIOTICA FILMULUI: Interpretarea semnelor, construcția semnificantului: denotația și conotația, abrevierea vizuală, cele cinci sisteme de semnificație: Roland Barthes. NARAȚIUNEA (structuralismul, discursul narativ) și INTERTEXTUALITATEA (Gérard Genette și Julia Kristeva). IDEOLOGIA (analiza ideologică și genurile filmului). CREAREA IMAGINILOR (planurile, mișcările camerei de filmat, unghiuri, punctul de vedere, punerea în scenă, culori). SUNETUL (proprietățile sunetului, vocea, muzica de film). CONSTRUCȚIA ÎNȚELESULUI (diverse tehnici de montaj).

TEHNICI DE ILUMINAT ÎN FILM ȘI TV

Cinematografia, ca formă de artă și mijloc de exprimare a esenței spirituale, a gândurilor, emoțiilor, a faptelor și întâmplărilor din lumea din jurul nostru, se bazează în mod fundamental pe utilizarea luminii. Aceasta este esențială și joacă un rol cheie în crearea atmosferei, comunicarea vizuală și transmiterea mesajelor. De-a lungul istoriei, regizorii și directorii de fotografie au explorat și au înțeles puterea luminii, folosind-o ca instrument de creație artistică pentru a transforma poveștile în imagini captivante. În acest eseu, vom explora importanța luminii în cinematografie și impactul său asupra realizării unui film de succes. Lumina în cinematografie ori televiziune nu este doar un element tehnic, ci și un simbol puternic. Prin realizarea unor plantații de lumini atent parametrizate, regizorii pot transmite mesaje subtile și pot sublinia teme și motive importante într-o narațiune filmică. Totodată, lumina devine este dintre cele mai importante instrumente folosite în construcția registrului dramatic. Astfel, lumina și nelipsita sa pereche, umbra, adăugă un nivel suplimentar de profunzime și semnificație în interpretarea vizuală. Despre toate aceste lucruri vei învăța în acest curs și nu numai: vei studia toate tipurile de lumini și metodele de parametrizare, despre diverse soluții tehnice particulare folosite în iluminarea cadrului în cinematografie și televiziune, despre cum să realizezi o plantație de lumini pentru o scenă de film sau studiou de televiziune, despre modificatorii de lumină cantitativi și calitativi și multe, multe altele.

MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI DE FILM ȘI TV

Producția cinematografică și producția de televiziune sunt unele dintre cele mai incitante domenii ale lumii contemporane. Realizarea unui produs cinematografic sau media de calitate, fie el un film artistic sau un film documentar, un reportaj, un talk-show ori o emisiune culturală sau de divertisment, implică numeroși pași concretizați în toate cele trei mari etape ale producției: pre-producție, producție și post-producție. Numai prin cunoașterea în profunzime a acestor etape, printr-o planificare și un control eficient al fluxurilor de producție și printr-un management adecvat al resurselor tehnice, de producție artistică și umane implicate, concretizarea ideii regizorului sau realizatorului într-un produs cu calități superioare poate avea succesul scontat.

VIDEOJURNALISM

În era digitală în care trăim tehnologia a adus o schimbare semnificativă în domeniul jurnalismului. Videojurnalismul reprezintă o formă inovatoare de jurnalism care utilizează elementele video pentru a transmite știri și informații într-un mod captivant și dinamic. În acest curs se vor explora conceptele și tehnicile folosite în videojurnalism, importanța sa în era actuală și modurile în care a influențat felul în care oamenii consumă informația venită prin intermediul televiziunilor sau internetului. Deși videojurnalismul aduce în prim plan elemente vizuale captivante și importante, este esențial să se mențină standardele de credibilitate și etică. Jurnaliștii trebuie să verifice și să confirme informațiile, să le confirme din surse multiple și să evite manipularea sau exagerarea din context pentru a păstra integritatea profesiei. În plus, utilizarea pachetelor software de manipulare a imaginii și a tehnicilor de editare necesită o abordare responsabilă pentru a nu distorsiona adevărul sau a dezinforma.

MONTAJ DE FILM ȘI TV

Montajul de film este o componentă esențială a procesului cinematografic sau a realizării materialelor de televiziune, în care planurile individuale sunt asamblate pentru a crea o poveste coerentă, logică și captivantă. Prin intermediul montajului, regizorii își folosesc creativitatea și abilitățile tehnice pentru a manipula imaginea și sunetul, pentru a genera ori transmite emoții, pentru a crea caractere și pentru a modela o experiență vizuală memorabilă. Prin selectarea și ordonarea strategică a planurilor cinematografice, regizorul creează relații semnificative între scene, construiesc ritmuri, amorsează tensiuni dramatice și dezvoltă arcuri narative care evidențiază temele și motivele cheie ale filmului. Așadar, prin acest curs vom explora arta montajului de film, importanța sa în crearea narațiunii vizuale și a registrului dramatic, dar și modalitățile în care montajul influențează modul în care publicul percepe și interpretează un film.

FILM PUBLICITAR

Un curs incitant care te va instrui în toate aspectele esențiale ale producției de videoclipuri publicitare, absolut necesar pentru că videoclipul publicitar nu se poate produce oricum, bazându-ne pe informații empirice, mituri sau impresii personale. Vei afla ce înseamnă strategia de marketing în domeniul filmului publicitar, să înțelegi obiectivele de marketing și publicitate,  să dezvolți un concept vizual eficient pentru a transmite mesajul dorit. Vei învăța să concepi strategia de imagine, de iluminat, de montaj și de sunet specifice producției de film publicitar, să construiești un storyboard sau un decupaj regizoral inedit și original, așa cum trebuie să fie un videoclip publicitar modern. Vei avea ocazia să lucrezi proiecte practice cât mai creative și, totodată, să primești feedback și îndrumare de specialitate. Pentru că, așa cum se afirmă pe bună dreptate, publicitatea nu poate să facă pe cineva să cumpere, dar îl poate face să fie mai pregătit să cumpere.

IMAGINE DE DE FILM ȘI TV

Este un curs modern, racordat la cele mai noi izvoare de cunoaștere din domeniul imaginii de film și TV, compatibil cu cerințele moderne ale industriei cinematografice ori televiziunii. Pe parcursul a două semestre vei studia: fundamentele percepției și reprezentării imaginii de film și tv, mijloacele de expresie plastic-cinematografică, arhitecturile compoziționale, arta compoziției figurative și non-figurative, plastica și dinamica imaginii, modalități de ecranizare a scenariului literar etc. Totodată, vei învăța despre coduri, simboluri și metafore vizuale, despre ritmuri și vectori în plastica imaginii, despre ponderea vizuală, echilibrul compozițional și despre proporții, despre perspectivele fixe și perspectivele cinetice, dar și despre cum vei folosi toate acestea în creația imaginii. Nu în ultimul rând, vei studia modurile în care funcționează mecanismele percepției vizuale și reprezentării cognitive a imaginii cinematografice, cele care stau la baza înțelegerii imaginii filmice.

TEORIA FILMULUI

În acest curs vom aborda importanța teoriilor în cinematografie și legăturile lor cu analiza de film în cinci mari perioade care cuprind următoarele teme și subteme: Primele observații teoretice ale filmului susținute de teoreticieni precum: Riccioto Canudo și Louis Delluc. Perioada dintre anii ’20 până în anii ’60: evoluția teoriei cinematografice înainte și după ideile teoretice ale lui André Bazin și teoria „autorului”. Idealism și realism. Teoriile lui Guido Aristarco și Siegfried Kracauer. Teoriile formaliste rusești ale lui: Vertov, Pudovkin, Eisenstein. Anii ’60 și ’70. De la structuralism la feminism. Rolul semioticii și al psihanalizei în analizele formaliste până la cele ideologice. Anii ’80 și ’90. David Bordwell: între naratologie și cognitivism. Relațiile complexe între postmodernism și abordări interdisciplinare. Discursuri în jurul genului, etniei, clasei și sexualității. Teoriile și analizele de film în secolul XXI. Impactul estetic și polisemic al lumii digitale. Noi forme de consum.

FOTOGRAFIE

Dacă invenția tiparului a potențat gândirea abstractă, plasând cunoașterea deasupra spectacolului și comunicării prin textul tipărit, mass-media contemporană a impus puterea imaginii, cu atributele sale concrete, speciale, care desființează limitele de conținut ale comunicării. Imaginea fotografică ne pune la dispoziție cea mai avansată infrastructură pentru transmiterea informațiilor complexe, abstracte și analitice și cuprinde cele mai importante date reale și concrete despre orice lucru vizibil și orice experiență trăită. Este evident că pentru a produce o imagine care să integreze cele mai avansate și rafinate mijloace de expresie plastică, coduri și simboluri ori pentru a putea decodifica și înțelege semnificațiile sau mesajele cuprinse într-o imagine, trebuie să existe o cunoaștere profundă a compoziției imaginii, precum și a modurilor de construcție și utilizare a codurilor, metaforelor vizuale sau simbolurilor în arhitecturile compoziționale.

ISTORIA FILMULUI UNIVERSAL

Obiectivul general al acestui curs e prezentarea perioadelor marcante din cinematografia universală, începând cu filmul mut până la producții contemporane. În aceste cursuri, studenții vor dobândi cunoștințe despre felul în care industria cinematografică a funcționat până în prezent, prin trasarea cauzelor istorice, sociale, economice, dar și tehnologice care au influențat dezvoltarea anumitor practici cinematografice. În același timp, prin sesiunile teoretice se va dezvolta capacitatea de a plasa în context istoric și estetic operele reprezentative din cinematografie. La sfârșitul anilor de studiu, absolvenții vor avea la îndemână instrumente critice și vizuale pentru  propriile creații artistice și tehnice. Ce vom studia în acest curs? FILMUL MUT: începuturile filmului, COMICUL în cinematografie, BAZELE EPICII, AVANGARDA, EXPRESIONISMUL, revoluția SOVIETICĂ; perioada CLASICĂ: Hollywood și genurile cinematografice, stilul TRANSCEDENTAL în Japonia și Europa, filmele de ANIMAȚIE, ARTIFICIU VERSUS NATURALISM, REALISMUL POETIC, NEOREALISMUL și PREMODERNISMUL, NOUL CINEMA și alte expresii politice în film: Noul Val FRANCEZ, Noul HOLLYWOOD, diverse abordări în America Latină și Japonia, filmul CONTRACULTURII, filmul INDEPENDENT, RITUALURI DE CULT, Cinematografia CONTEMPORANĂ: POSTMODERNITATEA în film, noi regizori, MUTAȚII ale genului, REVOLUȚIA DIGITALĂ, POETICA CORPULUI, ESTETICA HIPER-REALITĂȚII, TEORIILE EMOȚIILOR.

TEORIA COMUNICĂRII

Comunicarea este un aspect fundamental al vieții noastre, jucând un rol esențial în interacțiunile noastre zilnice. Teoria comunicării este un domeniu interdisciplinar care explorează procesul prin care informațiile, ideile și emoțiile sunt transferate între indivizi sau grupuri. Acest curs se va concentra asupra teoriei comunicării, analizând elementele sale cheie, modelele și impactul său asupra relațiilor umane și a societății în ansamblu. Componentele sale, modelele și impactul său asupra societății subliniază importanța unei comunicări eficiente și înțelese. O înțelegere profundă a teoriei comunicării poate îmbunătăți relațiile interpersonale, promova înțelegerea și rezolvarea conflictelor și contribui la dezvoltarea unei societăți mai conectate și mai incluzive. Prin explorarea și aplicarea principiilor teoriei comunicării, putem deveni comunicatori mai eficienți și să ne bucurăm de beneficiile unei comunicări mai autentice și mai semnificative.

PROGRAME AUDIOVIZUALE

Cursul de programe audiovizuale oferă o gamă largă de cunoștințe și abilități legate de producția și editarea de conținut audiovizual, cum ar fi: realizarea filmului documentar și reportajului ori realizarea emisiunilor de televiziune din categoriile talk-show, dezbatere, producții cu caracter cultural, social, științific, sportiv etc. Iată câteva dintre lucrurile pe care le vei învăța în acest curs: conceptele fundamentale ale producției audiovizuale, inclusiv structura narativă, caracteristicile și tipologia acestor tipuri de programe audiovizuale, elementele de pre-producție, producție și post-producție. Cursul te va ajuta să înțelegi etapele proceselor de producție, inclusiv planificarea și organizarea unei filmări, coordonarea echipei și gestionarea resurselor. Pe lângă acestea, acest curs include și analiza și studiul producțiilor de succes, discuții teoretice despre evoluția mediului audiovizual și considerații etice și legale în producția și distribuția conținutului audiovizual.

BAZA MATERIALĂ CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA

Spațiile de desfășurare a cursurilor/seminarelor, laboratoarelor și lucrărilor practice aflate în folosința programului de studii Cinematografie, Fotografie, Media

Sală curs/seminar Sală laborator/studio film-tv-fotografie
corp „Agronomie”/et. I/ T14 14 loc./54mp corp „Agronomie”/parter/ T2

studio producție film/foto

40 loc./137 mp
corp „Agronomie”/et. II/ T9 16 loc./51mp corp „Agronomie”/parter/ T11

studio producție film/foto

100 loc./ 357mp
corp „Universitate”/et. I/ 307 14 loc./25mp corp „Agronomie”/parter/ T12

studio producție film/foto

14 loc./48 mp
corp „Universitate”/et. I/ 307 18 loc./45 mp corp „Lăpuș”, parter, TeleU

studio producție tv

12 loc./50 mp
corp „Agronomie”/et.I/ T4

sala video/montaj video/sunet

12 loc./51mp
corp „Agronomie”/parter/ T12

sală sport/mișcare scenică

25 loc./112mp

 

 1. Corp „Agronomie”, str. Transilvaniei, nr. 1:
 • Parter: sala T2, studio de producție film/televiziune/fotografie, amenajată ca studio / laborator / atelier pentru disciplinele care prevăd lucrări practice; are circa 40 de locuri organizate în gradene, dispune de grilă de lumini și instalație electrică de alimentare și control, circa 20 de proiectoare Fresnel, dotate cu volete, cuțite, filtre de corecție, cromatice și difuzie, consolă control lumini, sistem audio de sonorizare, monitor de control, fundaluri, recuzită și elemente de scenografie diverse, rețea wireless.
 • Parter: sala T11, sală de spectacole/studio de producție film/televiziune/fotografie, cu scenă italiană, amenajată ca studio / laborator / atelier pentru disciplinele care prevăd lucrări practice, dotată cu instalații de sunet și lumină, rețea wireless. Număr de locuri: 100.
 • Etajul II: sala T12, studio de producție film/fotografie amenajată ca studio / laborator / atelier pentru disciplinele care prevăd lucrări practice, dotată cu instalație fundaluri diverse și chroma key, standuri lumini și softboxuri/umbrele, blițuri, rețea wireless etc. Nr. de locuri: 14.
 • Parter: sala T4, sală montaj film, este amenajată pentru montajul și editarea filmelor, fiind dotată cu două sisteme de montaj neliniar, (o stație de montaj și un laptop performant Lenovo ThinkPad, capabile de editare film în format full HD și 4K) și software de editare imagine și montaj film. Camera dispune de rețea wireless și mobilier adecvat. Număr de locuri: 6.
 • Parter: sala T1, sală sport și mișcare scenică, amenajată și dotată cu tehnică, aparate, oglinzi, accesorii specifice pentru educație fizică și mișcare scenică, rețea wireless. Nr. de locuri: 25.
 1. Corp „Universitate”, str. A. I. Cuza, nr. 13:
 • Etajul I: sala 307, sală de curs/seminar/laborator, dotată cu rețea de 10 calculatoare, proiector video, conexiune wireless, mobilier specific. Număr de locuri: 18.
 1. Corp „UCV Lăpuș”, str. Tehnicii, nr. 4:
 • Studioul „TeleU”: studio TV dotat cu regie de montaj-emisie, 4 camere video, grilă de lumini și consolă de control, sonorizare, tehnică de platou, scenografie specifică, 2 grupuri de montaj rețea wireless.

Baza materială (echipamente, aparate și accesorii) necesară desfășurării laboratoarelor, lucrărilor practice și realizării proiectelor artistice pentru lucrarea de licență, aflate în dotarea programului de studii de licență Cinematografie, Fotografie, Media.

DOTĂRI SĂLI DE LABORATOR / LUCRĂRI PRACTICE

STUDIOURI/SPAȚII DE PRODUCȚIE

corp „Agronomie”

parter, sala T2

–  platou producție film, 9m x 5m x h5m (45mp)

–  1 x grilă metalică suport lumini, cu instalația electrică aferentă

–  20 x proiector , tungsten, 0,5kW și 1kW, lentile Fresnel, volete și cuțite, filtre de corecție, cromatice și difuzie

–  6 x rivaltă halogen 0,5kW

–  1x pupitru control lumini

–  1 x sistem de sonorizare 100W

–  gradene 40 locuri

–  conexiune wireless internet

corp „Agronomie”

parter, sala T11

–  platou producție film, 8m x 6m x h7m (48mp)

–  1 x grilă metalică suport lumini cu instalație electrică aferentă

–  30 x proiector 0,5kW și 1kW, lentile Fresnel, volete și cuțite, filtre de corecție, cromatice și difuzie

–  2 x dimmer 10 intrări x 1kW

–  1 x consolă control lumini

–  1 x sistem de sonorizare 2x100W

–  1 x mixer sunet, microfoane, accesorii, cabluri, conectică

–  conexiune wireless internet

corp „Agronomie”

et. II, sala T12

–  platou producție fotografie, 8m x 7m x h5m (56mp)

–  1 x suport fundaluri diverse și chroma key, cu instalația electrică aferentă

–  sisteme de stative și trepiede lumini și softboxuri/umbrele, blende, filtre difuzie

–  sistem 3 blițuri

–  conexiune wireless internet

corp „Lăpuș”

parter, studioul TeleU

platou producție televiziune, 8m x 8m x h5m (64mp)

–  1 x sistem regie de montaj-emisie dotată complet, aparatură specifică de înregistrare/emisie, mixer video, mixer sunet

–  3 x cameră video de platou SONY, trepiede cu manșe

–  6 x monitor video

–  1 x sistem de captare a sunetului și sonorizare

–  1 x grilă de lumini și consolă de control

–  1 x stație de montaj neliniar, Intel Core i7-9700K, 4.9GHz, 32GB RAM, 2 x SSD 1GB, NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB, monitor 4K 22”, mouse, tastatură, software de editare video

–  scenografie specifică talk-show-urilor și emisiunilor de știri

–  conexiune wireless internet

 

DOTĂRI LABORATOR / LUCRĂRI PRACTICE:

FILMĂRI DE TEREN SAU ÎN PLATOURI, ECHIPAMENTE MOBILE

Filmări în spații diverse, interior, exterior sau în studiourile din corp „Agronomie”, sălile T1, T11 și T14 –  11 x cameră video digitală Canon XA11, senzor CMOS HD Pro tip 1/2,84” FHD CMOS Pro, obiectiv 28,8 – 576mm (20X), diafragmă circulară f/1.8-f/2.8, stabilizare dinamică de imagine, AVCHD/MP4 50P

–  2 x cameră digitală CINEMA Sony FX30, senzor CMOS Exmor R BSI 26MP Super 35mm, rezoluție 4K 120fps, montură Sony E, 10-Bit 4:2:2:2 XAVC S-I, iesire Raw de 16-Bit, S-Cinetone/S-Log3/HLG, 14+ stopuri DR, AF cu detectie de faza/Face Tracking/Eye AF

–  1 x cameră digitală SONY DSR PD150, 3CCD, zoom 12X, sistem casetă mini DV

–  1 x obiectiv CINEMA Samyang Xeen 35mm, T1.5, montură SONY E, inele de focalizare si diafragma în pozitii standardizate, tehnologie X-coating, acoperire Full Frame (36x24mm)

–  1 x obiectiv CINEMA Samyang Xeen 50mm, T1.5, montură SONY E, inele de focalizare si diafragma în pozitii standardizate, tehnologie X-coating, acoperire Full Frame (36x24mm)

–  1 x obiectiv CINEMA Samyang Xeen 85mm, T1.5, montură SONY E, inele de focalizare si diafragma în pozitii standardizate, tehnologie X-coating, acoperire Full Frame (36x24mm)

–  1 x obiectiv SONY E, 28-70mm f: 3.5-5.6, Optical Steady Shot

–  8 x aparat de fotografiat Canon EOS200D,  24.1MP, CMOS

–  8 x obiectiv Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM

–  8 x obiectiv Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

–  1 x dronă DJI mini 2, CMOS 1 inch, 20 MP, rezoluție 5.4K/30fps, 4K/60fps

–  1 x viewfinder optic Sevenoak 3,2”

–  2 x SmallRig MagicFIZ Wireless Follow Focus Handgrip

–  1 x SmallRig MagicFIZ Wireless Follow Focus Basic

–  2 x Atomos Ninja V 5inch 4K HDMI recorder și monitor pentru steadycam și rig cameră

–  1 x Atomos Shinobi V 5inch 4K HDMI monitor pentru steadycam și rig cameră

–  8 x microfon dinamic voce, profesional, Sennheiser e835, 40Hz – 16kHz

–  1 x sistem de stabilizare a camerei profesional tip steadycam ProAIM Vista II

–  1 x RIG profesional cameră cu accesorii tip ProAIM CineCity

–  1 x RIG profesional cameră cu accesorii tip SmallRig Basic Shoulder

–  1 x set complet accesorii RIG profesional cameră

–  1 x încărcător acumulatori Digital Power Dual Channel LCD pt. acc. Sony seria L

–  1 x monitor LCD platou, FHD, HDMI, diag. 60cm

–  8 x trepied foto/video

–  1 x monopied foto/video

–  2 x card memorie video SanDisk Extreme Pro SDXC 128GB 300MB/s, UHS-II, U3, V90

–  10 x cablu sunet 3m, stereo, conector Canon In/Out

–  4 x mini cabluri HDMI RIG cameră video

–  4 x proiector LED NanLite 170W Bi-Color 3200K-5600K, cu lentile Fresnel, volete și reflectoare de 55O, dimmer de la 0 la 100%.

–  2 x proiector LED NanLite 300W Bi-Color 3200K-5600K, reflectoare de 55O, dimmer de la 0 la 100%

–  1 x proiector LED NanLite 300W 5600K, reflector aluminiu de 55O, dimmer de la 0 la 100%

–  2 x panou LED Bi-Color 3200K – 5600K, 148 W x 2, CRI > 95, dimmer de la 0 la 100%, DMX

–  4 x proiector tungsten ARRI 500W, lentile Fresnel, volete

–  4 x rivaltă tuburi fluorescente LUPO 120W, volete, intensitate reglabilă

–  2 x mandarine 500W

–  filtre gel culori diferite, filtre difuzie, filtre dicroice

–  2 x softbox difuzie 60x90cm

–  2 x umbrelă difuzie cu grid, diam. 1m

–  3 x blendă cu două fețe

–  1 x sistem role fundaluri diverse culori și chroma key

–  2 x ecran de difuzie a luminii de 1m x 2m cu trepied susținere

–  12 x stand (trepied) lumini, H3,5-4m

–  2 macarale H3,5m pentru lumini/panouri difuzie/umbrele, mobile, cu contragreutăți

–  3 x rolă cablu electric prelungitor 4 prize/220V x 50m

–   14 x geantă transport aparate foto, camere, lumini, trepiede și alte echipamente

–   1 x manechin uman în mărime naturală pentru exerciții de iluminare și compoziție

–   diverse tipuri de transfocatoare, camere video profesionale, lumini și subsisteme  dezafectate, folosite pentru exemplificare

–  elemente de recuzită, scenografie, costume și vestimentație diverse

MONTAJ ȘI EDITARE IMAGINE
corp „Agronomie”

parter, sala T4

–  1 x stație de montaj neliniar, Intel Core i7-9700K, 4.9GHz, 32GB RAM, 2 x SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB, monitor 4K 20 inch, mouse, tastatură, software de editare video și fotografie

–  1 x laptop de montaj video MacBook Pro, ecran 14,2″, Liquid Retina XDR 2K cu tehnologie ProMotion, procesor M1 Pro, 16GB DDR6, 1TB SSD, software de editare video și fotografie

–  1 x sistem editare fotografie iMac Pro, ecran 20” Retina, 16GB DDR4, 512GB SSD

–  1 x tableta Grafica Wacom Cintiq 16 Black, ecran tactil15,6”, rezoluție FHD, Interactive Pen Display

–  2 x căști audio, stereo

–  mobilier adecvat pentru 8 locuri

–  conexiune wireless internet

DOTĂRI SALA DE EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT
corp „Agronomie”

parter, sala T1

–   saltele de sport

–   bănci și aparate

–   perete cu oglinzi cu deschidere de 10m si înălțime de 2m

–   capacitate sală 20 locuri

–   conexiune wireless internet

ALTE DOTĂRI CU ROLURI CONEXE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
corp „Agronomie”

et. I, sala T6

cabină machiaj

–  mobilier adecvat machiajului

–  instalație de iluminat pentru machiaj

–  conexiune wireless internet

corp „Agronomie”

et. I, sala T6

cabină duș

–  cameră baie prevăzută cu instalații sanitare și duș
DOTĂRI INFRASTRUCTURĂ IT
server stocare fișiere

sala T14

– 1 x DELL Power Edge R720, 2 proc. Intel Xeon E5 2660, 2.2 GHz, 32GB RAM, RAID
rețea wireless

sala T14

– 1 x router wireless TP-Link Archer AX53, AX3000, Wi-Fi 6, Dual-Band