CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)

Specializarea Cinematografie, Fotografie, Media are un program de studiu specific profilului vocațional care urmărește dezvoltarea aptitudinilor de natură artistică ale studentului, prin studiul teoretic și practic al unor discipline de specialitate din domeniile menționate și pregătirea pentru o serie de profesii din ariile producției cinematografice, fotografice și de televiziune, precum și din industria de publicitate.

Ca misiune fundamentală, prin această specializare, programul își propune promovarea spiritului de inovare și excelență, a gândirii critice și a creativității, prin creație artistică individuală și colectivă, prin cercetare științifică și prin valorificarea și diseminarea rezultatelor în contextul național și internațional.

 • Misiunea didactică asigură o educație universitară performantă și de calitate, continuând astfel tradițiile învățământului superior din Craiova, contribuind totodată la dezvoltarea sistemului de învățământ superior românesc.
 • Misiunea de cercetare științifică constă în organizarea, desfășurarea și dezvoltarea activităților de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, rezultatele obținute reprezentând sursa principală de creștere a competenței profesionale a cadrelor didactice și a cercetătorilor angrenați.
 • Misiunea civică și culturală constă în organizarea vieții din spațiul universitar astfel încât acesta să răspundă nevoilor comunității, stabilind relații profesionale ample, bazate pe principiile porților deschise, ale încrederii, dedicației și reciprocității, cu efecte benefice puternice asupra dezvoltării sociale, economice și culturale ale regiunii.

Obiectivele și profilul de competențe sunt prezentate sintetic, în cele ce urmează. Acestea sunt detaliate în fișele disciplinelor din planul de învățământ.

 • Consolidarea unei culturi cinematografice temeinice, începând din 1895 până în prezent și dezvoltarea capacității de analiză a filmului cinematografic.
 • Cunoașterea avansată a stilurilor manifestate în cinematografie, precum și a aspectelor stilistice și narative ale filmului, din perspectivă istorică și culturală.
 • Înțelegerea categoriilor, genurilor și teoriilor din istoria cinematografiei (românești și internațională), prin analize critice, precum și cunoașterea avansată a evoluției practicii cinematografice la nivel național și internațional.
 • Dezvoltarea abilităților legate de concepția și scrierea unui scenariu de scurt sau lung-metraj și consolidarea tehnicilor de a scrie dialoguri creative, precum și de explorarea unor diferite tipologii de personaje, înțelegerea tehnicilor de elaborare a prozei scurte, precum și cunoașterea aspectelor ce țin de teorie literară (curente, genuri, structuri).
 • Cunoașterea varietății de stiluri dezvoltate de scenariști.
 • Cunoașterea mecanismelor percepției vizuale și reprezentării cognitive a imaginii.
 • Cunoașterea elementelor de limbaj audiovizual, a mijloacelor de expresie plastică și compoziției în imagine.
 • Cunoașterea modurilor de elaborare a arhitecturii compoziționale și de control a dinamicii imaginii, familiarizarea cu conceptele de natură estetică și de geneză a mesajului vizual.
 • Cunoașterea noțiunilor tehnice specifice, a aparaturii și accesoriilor folosite în producția audiovizuală (film, tv, fotografie, publicitate).
 • Cunoașterea factorilor istorici și economici, precum și viziunile particulare ale cineaștilor care au condus la conturarea specificului cinematografiilor naționale.
 • Formarea deprinderii de a contextualiza fenomenul artistic în cadrele larg culturale și de civilizație, și de a aplica criterii de valorizare pertinente.
 • Dezvoltarea personală și profesională prin acumularea competențelor profesionale și transversale.

Competențe profesionale specifice acumulate în cadrul specializării în:

1. Utilizarea adecvată a elementelor specifice comunicării audiovizuale, limbajului cinematografic, filmologiei și scenaristicii.
2. Analiza limbajului cinematografic ca fundament al unei culturi bazate pe imagine.
3. Utilizarea tehnicilor specifice de scriitură cinematografică în dezvoltarea unor scenarii de scurt și lung metraj, ficțiune și non-ficțiune, cinema și tv.
4. Analiza și elaborarea arhitecturilor vizuale în imaginea cinematografică, de televiziune sau fotografică.
5. Analiza și utilizarea creativă a mijloacelor de expresie plastică, a compoziției și a dinamicii imaginii în producția audiovizuală (film, tv, fotografie).
7. Realizarea de produse audiovizuale din domeniul cinematografiei, televiziunii sau fotografiei (scurt-metraj, lung-metraj, film documentar, eseu vizual, videoclip publicitar, muzical etc., proiect fotografic).
8. Aprecierea rolului social al limbajului audiovizual ca resort de comunicare și sursă de experiențe artistice.
9. Analiza funcțiilor și tehnicilor publicității ca formă de comunicare.
10. Operarea cu elemente de tehnologie a captării și prelucrării imaginii și sunetului.

Competențe transversale specifice acumulate în cadrul specializării în:
1. Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate şi răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și valorilor codului deontologic.
2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluri-specializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și a tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

CURRICULA

 • Anul I de studii

Istoria filmului universal (s1+s2)
Imagine de film și tv (s1+s2)
Istoria culturii și civilizației (s1+s2)
Teoria comunicării (s1+s2)
Imagine digitală (s1)
Teoria filmului (s2)
Limba franceză (s1+s2)
Educație fizică (s1+s2)
Practică de specialitate (s2)

 • Anul II de studii

Istoria filmului universal (s1+s2)
Scenaristică (s1+s2)
Montaj de film și tv (s1)
Montaj de sunet film și tv (s1)
Programe audiovizuale (s1+s2)
Fotografie (s2)
Videojurnalism (s2)
Formate media (s2)
Educație fizică (s1+s2)
Practică de specialitate (s1+s2)

 • Anul III de studii

Istoria filmului românesc (s1)
Scenaristică (s1)
Film publicitar (s1)
Scriere publicitară (s1)
Legislația audiovizualului (s1)
Sociologie (s1)
Practică de specialitate (s1)
Managementul producției de film și tv (s2)
Critică și analiză de film (s2)
Radio și telejurnalism (s2)
Atelier de regie de film (s2)
Tehnică de calcul (software) (s2)

Absolvenții acestei specializări pot ocupa în principal unul dintre posturile următoare (conform Clasificării ocupațiilor din România – cod COR):

COD COR DENUMIREA OCUPAȚIEI
264102 Scriitor
264206 Critic de artă
265422 Copywriter publicitate (studii superioare)

dar și alte posturi specifice televiziunii ori industriei cinematografice sau publicitare, după cum urmează:

COD COR DENUMIREA OCUPAȚIEI
265420 Director imagine
265436 Videojurnalist (studii superioare)
265411 Regizor emisie
265412 Regizor studio
265409 Realizator emisiuni RTV
265442 Producător TV
265427 Director producție film
216609 Art director
122201 Șef agenție reclamă publicitară
264214 Secretar de emisie (studii superioare)
265408 Producător delegat film
265441 Producător delegat TV
265433 Organizator producție (studii superioare)
265415 Secretar șef producție film
265401 Consultant artistic
265432 Director de creație
264208 Fotoreporter
264217 Șef agenție publicitate
265403 Instructor film
265421 Referent de specialitate selecție programe TV
265423 Mediaplanner
265424 Producător delegat evenimente de marketing
265428 Coordonator producție film
265430 Producător audiovideo
265439 Regizor scenă
265440 Secretar platou
216605 Asistent regizor studio
216606 Asistent regizor emisie
343504 Maestru de lumini
343101 Fotograf
352119 Editor imagine
352131 Cameraman

SCENARISTICĂ

Scenaristica este o disciplină fundamentală în comunicarea audiovizuală, care se bazează pe imaginație, sistematizare, conceptualizare, gândire logică și estetică. Studenții vor avea contact cu diverse tehnici de elaborare ale scenariului literar în care discuțiile teoretice vor fi combinate cu exerciții de creativitate. Cu ajutorul metodelor, structurilor, conceptelor abordate de scenariști celebri din lumea filmului, dar și din alte producții audiovizuale, studenții vor putea să-și dezvolte propriile creații în diverse zone media.

Ce vom studia în acest curs?

De-a lungul sesiunilor din cadrul cursului de Scenaristică vom învăța să scriem scenarii plecând de la structuri narative clasice, construcția actelor din filme celebre, progresiunea dramatică, construcția personajelor (diverse tipuri de personaje, diferite conflicte, progresiunea dramatică) și a dialogurilor (evoluție și transformare). Vom avea în vedere strategiile narative și structurile unui scenariu cinematografic (scenă, secvență și situații), genurile, adaptările textelor literare. Vom analiza scenarii de scurtmetraje, documentare și de ficțiune pentru a le folosi în creațiile noi. Recomandări de lectură: Story. Conținut, structură, metodă și principii scenaristice, de Robert McKee, traducere Ana Răduleț, Asociația Filmtett, 2011.

IMAGINE DE DFILM ȘI TV

Este un curs modern, racordat la cele mai noi izvoare de cunoaștere din domeniul imaginii de film și televiziune, compatibil cu cerințele moderne ale industriei cinematografice ori televiziunii. Pe parcursul a două semestre vei studia: fundamentele imaginii de film și tv, mijloacele de expresie cinematografică, arhitecturile compoziției figurative și non-figurative, arta iluminatului de film și tv., modalități de ecranizare a scenariului literar. Totodată, vei învăța despre coduri, simboluri și metafore vizuale, despre ritmuri și vectori, despre ponderea vizuală, echilibru compozițional și despre proporții, despre perspectivele fixe și perspectivele cinetice, dar și despre cum vei folosi toate acestea în creația imaginii. Nu în ultimul rând, vei studia modurile în care funcționează mecanismele percepției vizuale și reprezentării cognitive a imaginii cinematografice, cele care stau la baza înțelegerii imaginii filmice.

ANALIZĂ ȘI CRITICĂ DE FILM

Acest curs pune accentul pe gândirea critică a studenților și pe dezvoltarea dezbaterilor în jurul aspectelor narative și estetice ale producției cinematografice. Pe parcursul sesiunilor didactice, studenții vor avea ocazia să dispună de instrumente teoretice și practice necesare pentru a analiza o operă cinematografică, dar și să înțeleagă componentele audiovizuale și procesele creative care îi dau formă. Sesiunile teoretice vor fi combinate cu cele în care se vor vizualiza și comenta diverse opere cinematografice.

Ce vom studia în acest curs?

SEMIOTICA FILMULUI: Interpretarea semnelor, construcția semnificantului: denotația și conotația, abrevierea vizuală, cele cinci sisteme de semnificație: Roland Barthes. NARAȚIUNEA (structuralismul, discursul narativ) și INTERTEXTUALITATEA (Gérard Genette și Julia Kristeva). IDEOLOGIA (analiza ideologică și genurile filmului). CREAREA IMAGINILOR (planurile, mișcările camerei de filmat, unghiuri, punctul de vedere, punerea în scenă, culori). SUNETUL (proprietățile sunetului, vocea, muzica de film). CONSTRUCȚIA ÎNȚELESULUI (diverse tehnici de montaj).

TEORIE DE FILM

În acest curs vom aborda importanța teoriilor în cinematografie și legăturile lor cu analiza de film în cinci mari perioade care cuprind următoarele teme și subteme: Primele observații teoretice ale filmului susținute de teoreticieni precum: Riccioto Canudo și Louis Delluc. Perioada dintre anii ’20 până în anii ’60: evoluția teoriei cinematografice înainte și după ideile teoretice ale lui André Bazin și teoria „autorului”. Idealism și realism. Teoriile lui Guido Aristarco și Siegfried Kracauer. Teoriile formaliste rusești ale lui: Vertov, Pudovkin, Eisenstein. Anii ’60 și ’70. De la structuralism la feminism. Rolul semioticii și al psihanalizei în analizele formaliste până la cele ideologice. Anii ’80 și ’90. David Bordwell: între naratologie și cognitivism. Relațiile complexe între postmodernism și abordări interdisciplinare. Discursuri în jurul genului, etniei, clasei și sexualității. Teoriile și analizele de film în secolul XXI. Impactul estetic și polisemic al lumii digitale. Noi forme de consum.

MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI DE FILM ȘI TV

Producția cinematografică și producția de televiziune sunt unele dintre cele mai incitante domenii ale lumii contemporane. Realizarea unui produs cinematografic sau media de calitate, fie el un film artistic sau un film documentar, un reportaj, un talk-show ori o emisiune culturală sau de divertisment, implică numeroși pași concretizați în toate cele trei mari etape ale producției: pre-producție, producție și post-producție. Numai prin cunoașterea în profunzime a acestor etape, printr-o planificare și un control eficient al fluxurilor de producție și printr-un management adecvat al resurselor tehnice, de producție artistică și umane implicate, concretizarea ideii regizorului sau realizatorului într-un produs cu calități superioare poate avea succesul scontat.

FOTOGRAFIE

Dacă invenția tiparului a potențat gândirea abstractă, plasând cunoașterea deasupra spectacolului și comunicării prin textul tipărit, mass-media contemporană a impus puterea imaginii, cu atributele sale concrete, speciale, care desființează limitele de conținut ale comunicării. Imaginea fotografică ne pune la dispoziție cea mai avansată infrastructură pentru transmiterea informațiilor complexe, abstracte și analitice și cuprinde cele mai importante date reale și concrete despre orice lucru vizibil și orice experiență trăită. Este evident că pentru a produce o imagine care să integreze cele mai avansate și rafinate mijloace de expresie plastică, coduri și simboluri ori pentru a putea decodifica și înțelege semnificațiile sau mesajele cuprinse într-o imagine, trebuie să existe o cunoaștere profundă a compoziției imaginii, precum și a modurilor de construcție și utilizare a codurilor, metaforelor vizuale sau simbolurilor în arhitecturile compoziționale.

ISTORIA FILMULUI UNIVERSAL

Obiectivul general al acestui curs e prezentarea perioadelor marcante din cinematografia universală, începând cu filmul mut până la producții contemporane. În aceste cursuri, studenții vor dobândi cunoștințe despre felul în care industria cinematografică a funcționat până în prezent, prin trasarea cauzelor istorice, sociale, economice, dar și tehnologice care au influențat dezvoltarea anumitor practici cinematografice. În același timp, prin sesiunile teoretice se va dezvolta capacitatea de a plasa în context istoric și estetic operele reprezentative din cinematografie. La sfârșitul anilor de studiu, absolvenții vor avea la îndemână instrumente critice și vizuale pentru  propriile creații artistice și tehnice.

Ce vom studia în acest cursuri?

FILMUL MUT: începuturile filmului, COMICUL în cinematografie, BAZELE EPICII, AVANGARDA, EXPRESIONISMUL, revoluția SOVIETICĂ.

Perioada CLASICĂ: Hollywood și genurile cinematografice, stilul TRANSCEDENTAL în Japonia și Europa, filmele de ANIMAȚIE, ARTIFICIU VERSUS NATURALISM, REALISMUL POETIC, NEOREALISMUL și PREMODERNISMUL.

NOUL CINEMA și alte expresii politice în film: Noul Val FRANCEZ, Noul HOLLYWOOD, diverse abordări în America Latină și Japonia, filmul CONTRACULTURII, filmul INDEPENDENT, RITUALURI DE CULT.

Cinematografia CONTEMPORANĂ: POSTMODERNITATEA în film, noi regizori, MUTAȚII ale genului, REVOLUȚIA DIGITALĂ, POETICA CORPULUI, ESTETICA HIPER-REALITĂȚII, TEORIILE EMOȚIILOR.