MASTER MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT CULTURAL

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii de master MANAGEMENT ŞI ANTREPRENORIAT CULTURAL are ca obiectiv general de referinţă obţinerea unor noi competenţe şi calificări precum şi transferul acestora în practica profesională prin ameliorarea reacţiei faţă de nou şi faţă de un mediu socio-economic şi educaţional în continuă schimbare. Creşterea dinamismului şi a eficienţei noilor manageri și antreprenori culturali în activităţile practice reprezintă obiectivul specific pe care îl urmărim prin programul de master. Acest program îşi propune formarea de manageri și antreprenori culturali cu competenţe de specialitate şi compozite, capabili să se adapteze dinamicii pieţei muncii prin extinderea expertizei la arii tematico-metodologice variate. Facilitarea recunoaşterii performanţei academice, a competenţelor dobândite de masteranzi (prin utilizarea sistemului de credite transferabile – ECTS), sporirea credibilităţii pe piaţa muncii este condiţionată de respectarea standardelor superioare de performare, în baza criteriilor validitate, valabilitate, viabilitate.

Programul de studii de master MANAGEMENT ŞI ANTREPRENORIAT CULTURAL îşi propune în egală măsură dezvoltarea capacităţii de colaborare interdisciplinară între artiști şi specialiştii din domeniul managementului cultural – la nivel naţional şi internaţional – şi cu factorii de decizie la nivel instituţional pentru recunoaşterea competenţelor şi experienţei profesionale dobândite de-a lungul celor doi ani de studii.

Se are în vedere formarea de specialişti bine documentaţi, cu o solidă pregătire teoretică şi practică care vor lucra pe piața culturală şi artistică având competenţe multiple manageriale, antreprenoriale şi interculturale.

Pe termen lung, programul de studii propus vizează dezvoltarea problematicii profesionalizării managementului şi a antreprenoriatului cultural astfel încât, într-un plan personal de gestionare a carierei, absolvenţii studiilor de masterat să poată să-şi stabilească noi priorităţi prin raportare la formarea iniţială complexă de care au beneficiat.

Se urmăreşte astfel punerea în practică a politicilor şi strategiilor de dezvoltare formulate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiințifice şi standardizarea procesului de învăţământ românesc la dimensiuni (pan)europene odată cu satisfacerea nevoilor locale şi naţionale prin compatibilizarea acestor politici şi orientarea către piaţa reală a muncii. Corelarea dintre cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior şi evoluţia pieţei forţei de muncă este un deziderat cu caracter permanent, fiind implicată aici şi monitorizarea compatibilităţii dintre cadrul naţional cu cel european al calificărilor din învăţământul superior.

Procesul de europenizare a învăţământului românesc presupune, de asemenea, intensificarea colaborării ştiinţifice interinstituţionale la nivel naţional şi cu instituţii similare din Europa, prin programe de cercetare comună, schimburi de publicaţii, conferinţe, colocvii internaţionale, mobilităţi ale cadrelor didactice, mobilităţi de studiu, plasamente, schimburi de experienţă, apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internaţionale, dezvoltare curriculară etc.

Apreciem că un astfel de masterat, dincolo de aspectele de natură teoretică, deschide larg viitorilor noştri masteranzi porţile integrării europene, prin dimensiunea sa multiculturală şi interdisciplinară.

OBIECTIVE ȘTIINȚIFICE

– creşterea capacităţii de asimilare şi de utilizare adecvată a terminologiei de specialitate;

– sporirea capacităţii de a aplica în mod corect cunoştinţele teoretice dobândite în domeniul de masterat – management şi antreprenoriat cultural;

– dobândirea unui sistem cognitiv consistent şi relevant în domeniul managementului instituţiilor culturale şi în acelaşi timp a activităţii într-una dintre specializările obţinute;

– formarea abilităţii de cercetare şi de elaborare de articole şi studii de management, de marketing şi antropologie culturală;

– îmbunătăţirea capacităţii de a identifica şi analiza fenomenele culturale şi artistice;

– creşterea capacităţii de a analiza mediul cultural-artistic şi modalităţile de a le transpune în mass-media, studii şi dezbateri publice;

– sporirea capacităţii de a înţelege şi de a accesa structurile şi politicile administrației culturale;

– îmbunătăţirea capacităţii de a înţelege responsabilităţile sociale aferente profesiei şi de a contribui la profesionalizarea carierei;

– creşterea capacităţii de a asigura calitatea actului de comunicare în situaţii de comunicare diverse;

– îmbunătăţirea capacităţii de (auto) evaluare a competenţei profesionale;

– familiarizarea cu legislația referitoare la producție (produse culturale) și drepturi de autor;

– sporirea capacităţii de a înţelege şi aplica cunoștințele de tehnică şi producţie de teatru sau media;

– creşterea capacităţii de a studia și de a dezvolta diferite etape ale procesului de producție;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

– dezvoltarea competenţelor specifice de proiectare managerială, prin respectarea algoritmilor metodologici şi afirmarea viziunii personale, obiectivată în proiecte şi programe culturale şi artistice.

– acumularea de competenţe de manipularea eficientă a metodelor, principiilor, regulilor şi cerinţelor, tehnicilor specifice managementului şi antreprenoriatului cultural în vederea optimizării strategiilor organizaţionale cultural-artistice;

– capacitatea de a înţelege diferitele modalităţi de relaţionare publică în sectorul cultural şi capacitatea de a identifica soluţiile de dezvoltare a lor în viitor;

– capacitatea de a crea rețele profesionale în domeniul culturii şi al artei și de a organiza și conduce procesele de producție în sectorul cultural-artistic;

– valorificarea şi dezvoltarea aptitudinilor pedagogice, absolut necesare în scopul adecvării la exigenţele de trăsături personalitare ale profilului de competenţă profesională (stil pedagogic, orientare atitudinală, trăsături temperamentale, calităţi ale proceselor psihice cognitive, senzorio-logice, afective şi volitive, disponibilitate comunicaţională-relaţională, ethos pedagogic, grad de maturitate şi stabilitate emoţională, aptitudini psiho – pedagogice, capacităţi şi competenţe teoretico – aplicative, cunoştinţe de specialitate şi psiho – pedagogice, teoretico-metodologice şi practice);

– stăpânirea constrângerilor specifice şi a criteriilor de asigurare a calităţii în domeniul managementului şi antreprenoriatului cultural;

– dezvoltarea spiritului de decizie şi de lucru în echipă pentru asigurarea unui circuit comunicaţional eficient;

– dezvoltarea capacităţii de cooperare profesională şi de abordare interdisciplinară;

– conştientizarea identităţii şi diversităţii culturale într-o Europă multinaţională şi multiculturală, precum şi a rolului relaţiilor de management, în cooperarea organizaţională globală şi interpersonală;

– dezvoltarea unui spirit eclectic, de re-contextualizare a cunoştinţelor dobândite şi de apreciere a practicilor de referinţă în domeniu;

– acumularea unei experienţe profesionale în domeniu prin crearea unui climat preprofesional în timpul şcolarizării;

– dezvoltarea capacităţii de capitalizare a expertizei;

– asumarea responsabilităţii pentru procesul de profesionalizare a carierei.

COMPETENȚE PROFESIONALE VIZATE

– cunoaşterea aprofundată a domeniului mangementului şi antreprenoriatului cultural şi, în cadrul acestuia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice;

– familiarizarea cu tendințele actuale în materie de cultură și artă, precum și trecutul lor istoric;

– cunoaşterea elementelor de bază de management, antreprenoriat, marketing și comunicare din perspectiva producției culturale și artistice;

– cunoaşterea modalităţilor de a produce un concept de succes în industriile creative;

– utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite, care au competenţe, atribuţii sau interese în domeniul de specializare;

– utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii  noi, în contexte mai largi asociate domeniului managementului cultural;

– utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic specific domeniului de studii, în situaţii incomplet definite, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi;

– utilizarea nuanţată şi pertinentă a criteriilor şi a metodelor de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare şi pentru a fundamenta decizii constructive în activitatea managerială a instituţiilor de cultură şi artă din domeniul profesional;

– elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, ulilizând un spectru variat de metode cantitative şi calitative, ale căror rezultate să contribuie la rezolvarea unor situaţii manageriale problematice sau să inoveze domeniul;

– executarea unor sarcini profesionale complexe în activitatea de conducere şi de evaluare a instituţiilor de cultură, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională;

– asumarea de roluri şi funcţii manageriale a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii din domeniul cultural şi artistic;

– autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale;

– stăpânirea şi gestionarea vocabularului specializat;

– capacitatea de socializare şi integrare profesională în colective naționale şi internaţionale;

– capacitatea de a reacţiona prompt şi în mod adecvat la gama de socio- variabile;

– capacitate de automotivare şi stimulare intelectuală.

Debuşeele profesionale ale acestei forme de învăţământ sunt multiple, fiind corelate cu Nomenclatorul de Clasificarea Ocupatiilor din Romania – COR (http://www.ecoduri.com/coduri-cor.php), cu standardele ocupaţionale elaborate de CNFPA (vezi www.cnfpa.ro) şi cu standardele pregătirii profesionale impuse de Directoratul General pentru Educație și Cultură, Comisia Europeană (vezi  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/):

  • manger al organizaţiei culturale
  • manager de proiect în domeniul culturii
  • director aşezământ cultural
  • director de creaţie
  • director de program
  • director departament organizare evenimente.

Gradul mare de reprezentativitate a expertizei în management şi antreprenoriat cultural le va asigura mobilitatea socială, aceştia putând să funcţioneze şi ca: organizator spectacole, organizator târguri şi expoziţii, organizator de producţie (studii superioare), şef executiv audit intern, consilier teritorial şef inspectoratul de cultură, referent de specialitate aşezământ cultural, cercetător în antropologie, evaluator de proiecte în domeniul culturii, asistent de cercetare în antropologie,  manager în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice.

PUBLIC ȚINTĂ

Programul de studii de master MANAGEMENT ŞI ANTREPRENORIAT CULTURAL se adresează următorului public ţintă:

  • absolvenţi de studii superioare, din domeniul artsitic: Artele spectacolului (Actorie), Pedagogie muzicală, Interpretare muzicală – instrumente și Interpretare muzicală – canto;
  • absolvenţi ai Facultăţii de Litere, Teologie Științe sociale, ș.a.m.d.;
  • absolvenţi ai programelor de studii superioare ce nu provin de la filierele de management.