PROGRAME DE STUDII MASTER
anul universitar 2023-2024, învățământ ZI

domeniul de master

TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

ARTA ACTORULUI

ACREDITAT. Nr. locuri: buget XX, taxă XX

MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT CULTURAL

ACREDITAT. Nr. locuri: buget XX, taxă XX

domeniul de master

MUZICĂ

ARTĂ MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ

ACREDITAT. Nr. locuri: buget XX, taxă XX

ARTĂ MUZICALĂ APLICATĂ

ACREDITAT. Nr. locuri: buget XX / taxă XX

domeniul de master

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

MEDIA ONLINE ȘI IMAGINE INSTITUȚIONALĂ

ACREDITAT. Nr. locuri: buget XX / taxă XX

METODOLOGII ADMITERE 2023 - TOATE DOMENIILE

CALENDARUL ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Înscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de masterat

Înscrierea candidaţilor

Afișarea candidaților înscriși Desfăşurarea probelor de concurs

Afişarea rezultatelor parțiale

–  Științe ale comunicării

–  Teatru şi artele spectacolului

–  Muzică

 

15.03 – 14.07.2023

 

15.07.2023

 

17.07.2023

19.07.2023

pe site-ul UCV: www.ucv.ro

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE – ÎNMATRICULARE:

19-23.07.2023 – Confirmarea locurilor (- Plata taxei de înmatriculare prin platforma de admitere sau la casieria universității; – dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere).

24.07.2023 – Afișare intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate.

24-27.07.2023 – Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (- Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; – Plata primei tranșe din taxa de școlarizare – 2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă; – semnarea contracte de școlarizare).

28.07.2023 – Redistribuirea locurilor neconfirmate /Afișare rezultate finale.

CONDIȚII ADMITERE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

CRITERII DE ADMITERE

În funcție de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea Concurs de admitere şi criterii de departajare
Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

·       Arta actorului (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Etapă unică (oral).

Media de admitere se calculează astfel:

Interviu pe baza Dosarului de concurs (oral) – 50%;

Proba de aptitudini interpretative pe baza Repertoriului de concurs – practic (7 -15 minute) – 50%.

Criteriile de departajare:

Criteriul 1- Media examenului de licență;

Criteriul 2- Media de la examenul de bacalaureat.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

·       Management şi antreprenoriat cultural (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Etapă unică (oral).

Media de admitere se calculează astfel:

Interviu – pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere) – 50%;

Colocviu de cultură teatrală – pe baza bibliografiei de concurs – 50%.

Criteriile de departajare:

Criteriul 1- Media examenului de licență;

Criteriul 2- Media de la examenul de bacalaureat.                           

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Muzică

·       Artă muzicală românească contemporană (IF) – Craiova (limba de predare: română)

·       Artă muzicală aplicată (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Etapă unică (oral).

Media de admitere se calculează astfel:

Interviu – pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere) – 50%;

Colocviu de cultură muzicală – pe baza bibliografiei de concurs – 50%.

Criteriile de departajare:

Criteriul 1- Media examenului de licență;

Criteriul 2- Media de la examenul de bacalaureat.

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Științe ale comunicării

·       Media online și imagine instituțională (IF) – Craiova (limba de predare: română)

 

Concurs de admitere

1. Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/ respins.

2. Ierarhizarea se va face după media aritmetică între media anilor de studiu din ciclul universitar de licență și media obținută la examenul de finalizare a studiilor de licență.

Criteriile de departajare:

Criteriul 1- Media examenului de licență;

Criteriul 2- Media de la examenul de bacalaureat.

 

Informații suplimentare privind admiterea (Regulamentul de admitere și Metodologia de admitere la programele de master în Domeniul Științe ale Educației) se găsesc pe site-ul Universității din Craiova

https://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE ADMITERE 2023-2024

*Copiile documentelor de la punctele 2-9 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;*
 3. Diploma de licenţă/absolvire sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2022);*
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2022);*
 5. Certificatul de naştere;*
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”);*
 8. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*
 9. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă);*
 10. Eseu motivațional / portofoliu de concurs conform criteriilor de admitere (se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro).
 11. Document care să ateste numărul de ani școlarizați la buget în învățământul universitar din România (la ciclul masterat) – dacă este cazul.

Contact:

Telefon  0251414468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro