MUZICĂ

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE

PROGRAMULUI DE STUDII MUZICĂ

O viziune generală asupra actului educațional și conștientizarea importanței extreme pe care o joacă educația în viața socială reprezintă principii directoare pe care cadrele didactice ale acestei specializări încearcă să le insufle studenților. Rigoarea analizei muzicologice, tactul pedagogic, înțelegerea aprofundată a unui text muzical sau rafinarea gustului estetic sunt deprinse de studenți frecventând cursurile colective și individuale, susținute de compozitori, muzicologi şi dirijori consacrați. În paralel, studenții pot cunoaște eliberarea de constrângerile notației muzicale, frecventând cursurile de Jazz, dând frâu liber imaginației creatoare. Aparițiile scenice ale studenților alături de mentorii lor reprezintă un bun punct de pornire pentru dobândirea încrederii de care vor avea atâta nevoie de-a lungul întregii cariere artistice. Urmarea unei cariere pedagogice de prestigiu, a unei activități științifice în domeniul muzicologiei, sau a managementului cultural sunt câteva dintre opțiunile deschise tânărului absolvent.
Frecventarea unor discipline ca Jazz, Informație muzicală pe computer și Arta actorului, particularizează competențele dobândite de către studenții noștri atât în raport cu studenții celorlalte programe de studii din domeniul Muzică, din cadrul Universității din Craiova (Interpretare muzicală-Canto și Interpretare muzicală – Instrumente), dar și în raport cu studenții de la Programul de studii MUZICĂ, din cadrul celorlalte Universități și Facultăți din țară.

Misiunea programului de studii MUZICĂ include două direcții, didactică și de cercetare artistico-muzicală, care vizează formarea specialiștilor în domeniu, prin derularea primului ciclu de pregătire: licență. La finalul programului de studii, absolvenții vor avea o pregătire muzicală generală, solidă, care să le ofere acele competențe ce le vor permite activarea cu succes atât în domeniul muzical, cât și în alte domenii conexe: artistic, cultural etc.

Obiectivele programului de studii MUZICĂ au în vedere formarea abilităților, deprinderilor și cunoștințelor generale și profesionale necesare, dezvoltate în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor având drept scop principal dezvoltarea profesională și personală a studenților, asigurarea unui nivel profesional (artistic și științific) ridicat, care să le permită o cât mai bună integrare pe piața muncii, cu respectarea cerințelor profesiei.
Obiectivele și profilul de competențe sunt prezentate sintetic mai jos și detaliat în fișele disciplinelor din planul de învățământ:

 • formarea auzului interior și a gândirii muzicale;
 • să cunoască și să stăpânească la un nivel superior abilități de a citi și reda partituri la prima vedere;
 • formarea competențelor necesare interpretării unor lucrări muzicale importante, aparținând diverselor epoci stilistice, ca membru al unui ansamblu coral;
 • să cunoască și să înțeleagă contextul principalelor direcții ale istoriei muzicii, să analizeze și să interpreteze informații și idei pe baza argumentelor și a gândirii critice;
 • deprinderea unor modalități de analiză a opusurilor muzicale reprezentative;
 • să aibă abilități pentru realizarea conexiunilor dintre teorie și practică;
 • să cunoască elementele constitutive și mijloacele de realizare a diferitelor stiluri muzicale, precum și caracteristicile particulare ale acestora;
 • formarea unei culturi muzicale;
 • formarea unei personalități artistice, creatoare;
 • formarea unei tehnici dirijorale elementare;
 • să aibă abilități pedagogice (în cazul absolvirii modulului DPPD): să asimileze conceptele și practicile de bază ale educației muzicale;
 • să se dezvolte personal și profesional prin acumularea competențelor profesionale și transversale.

Competențe profesionale și transversale dezvoltate în cadrul programului de licență MUZICĂ

Competențe profesionale:
C1. Realizarea corelației corecte dintre textul muzical și configurația sonoră (având un grad mediu de dificultate), pe baza abilităților auditive și de scris-citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical interior);
C2. Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură și a metodelor fundamentale de analiză muzicală;
C3. Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării și descrierii caracteristicilor de gen și a principalelor perioade stilistice muzicale;
C4. Utilizarea corectă și funcțională a elementelor de bază ale tehnicii interpretative (inițiere vocală cu specific coral și instrumentală);
C5. Organizarea și conducerea muzicală a formațiilor vocale și instrumentale școlare, inclusiv prin asistarea tehnică elementară a producțiilor sonore.

Competențe transversale:
CT1. Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și evaluarea unui eveniment artistic / unei unități de învățare, inclusiv a conținuturilor specifice din programa disciplinelor muzicale;
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice;
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii

După finalizarea studiilor, absolvenții programului de licență MUZICĂ pot exercita ocupații precum:

Cod COR

Ocupație

265205

Corist

265211

Referent muzical

265224

Corist operă

 

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,
Prof. univ. dr. Alexandru BOUREANU

 • Anul I de studii

Teoria muzicii, solfegiu, dictat
Armonie
Contrapunct
Istoria muzicii
Dirijat coral
Ansamblu coral
Folclor muzical
Practică artistică
Muzică psaltică
Pian general individual
Canto coral pe grupe de voci
Utilizarea calculatorului

 • Anul II de studii

Teorie, solfegiu, dictat
Armonie
Contrapunct
Forme și analize muzicale
Istoria muzicii
Dirijat coral
Ansamblu coral
Folclor muzical
Practică artistică
Muzică psaltică
Pian general individual

 • Anul III de studii

Teorie, solfegiu, dictat
Armonie
Forme și analize muzicale
Istoria muzicii
Dirijat coral
Ansamblu coral
Aranjamente și prelucrări corale
Citire partiturii
Teoria instrumentelor și orchestrație
Estetică muzicală
Stilistică muzicală
Practică artistică
Muzică psaltică
Pian general individual