INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO

Misiunea, obiectivele și competențele programului de studiu Interpretare muzicală-Canto

Universitatea din Craiova manifestă o atitudine de responsabilitate publică cu privire la calitatea educației furnizate, performanța cercetării științifice și serviciile furnizate comunității. Universitatea din Craiova pune un accent deosebit pe modalitatea în care răspunde la cerințele pieței muncii, contribuind astfel la inserția absolvenților pe o piață a muncii extrem de dinamică. Universitatea din Craiova își asumă misiunea generală a învățământului superior românesc, prevăzută de Legea 1/2011, la Art.117. Astfel, misiunea Universității este de a oferi educație și cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialiști cu studii superioare capabili să lucreze în companii și organisme naționale și internaționale la standardele ocupaționale solicitate de angajatorii din țară și din UE. În baza autonomiei universitare și în concordanță cu cadrul național la calificărilor, Universitatea din Craiova și-a stabilit misiunea specifică în societate, statuată în Carta Universității din Craiova, la Art.14.

Obiectivul strategic al universității este de a deveni o puternică bază de învățământ, precum și de cercetare științifică, asigurând pregătirea de specialiști pentru domeniile de referință, acoperirea nevoilor de specialiști solicitate de dezvoltarea societății românești.

Obiectivul general al universității îl reprezintă dezvoltarea și afirmarea universității ca formator de specialiști și generator de cunoștințe științifice. Din perspectiva managementului strategic, acțiunile vizând îndeplinirea misiunii și a obiectivelor asumate se derulează în conformitate cu Planul Strategic al Universității pentru perioada 2020-2024. În baza obiectivelor strategice, s-au formulat obiectivele operaționale cuprinse în Planul Operațional al Universității. Aceste documente sunt cunoscute de comunitatea academică din Universitate, fiind publicate pe site-ul www.ucv.ro.

Datorită faptului că în zona Oltenia nu exista nicio instituție de învățământ superior, specializată pe domeniul artistic muzical, se impunea necesitatea redimensionării fenomenului instructiv-educativ, la nivelul considerării importanței profesionalizării stricte pe trei programe de studii muzicale: MUZICĂ, INTERPRETARE MUZICALĂ-INSTRUMENTE și INTERPRETARE MUZICALĂ-CANTO, așa cum reiese din respectarea, cel puțin, a principiului contextualizării europene a pregătirii universitare de specialitate. Din această perspectivă, includerea în structura organizatorică a Universității din Craiova, sub patronajul Facultății de Litere, a unui Departament de Arte, cu programul de studiu – INTERPRETARE MUZICALĂ-CANTO, s-a impus ca o condiție sine qua non a adaptării la standardele exigențelor de conținut și metodologice, conforme viziunii asupra reformei educaționale, reformă ce ține, în primul rând de reconsiderarea ethos-ului cultural-educațional definitoriu pentru finalitățile educației contemporane. Misiunea programului de studii Interpretare muzicală-Canto include două direcții: didactică și de cercetare, artistico-muzicală, formarea specialiștilor în domeniu, prin derularea primului ciclu de pregătire: licență.

Strategia în domeniul didactic vizează asigurarea unei instruiri complexe, cu accent atât pe aspectele formative, cât și pe cele informative, prin adaptarea procesului didactic la standardele naționale și internaționale actuale, în colaborare cu toți membrii comunității academice. Promovarea calității în învățământul superior prin implementarea unui sistem de management al calității care să asigure competențele generale și specifice fiecărui program de studii cu respectarea standardelor de calitate elaborate pentru învățământul superior este un obiectiv principal al programului de studii Interpretare muzicală-Canto.

 1. Asigurarea unui nivel de cunoștințe bun și foarte bun al studenților programului de studiu Interpretare muzicală-Canto prin activități de monitorizare continuă a nivelului de cunoștințe și prin manifestarea unei exigențe sporite la colocvii și examene; o asemenea activitatea trebuie dublată de cea de elaborare de materiale pentru studenți (cursuri, caiete de seminar, culegeri de exerciții etc.).
 2. Promovarea învățământului centrat pe student prin stabilirea unui traseu de învățare (obiective, activități, rezultate) gândit și realizat în funcție de student, prin corelarea obiectivelor cu rigorile academice, cu așteptările studenților, dar și cu cerințele pieței muncii, prin asigurarea unei consilieri profesionale și tutorat, prin stabilirea unui parteneriat cu studenții bazat pe o relație deschisă și bazată pe încredere și respect reciproc.
 3. Îmbunătățirea permanentă a metodelor de predare în funcție de necesitățile și posibilitățile fiecărei serii de studenți. În vederea creșterii eficienței și atractivității cursurilor, acestea se vor preda și sub formă digitală, acolo unde se poate. La cursurile practice, se vor folosi cu precădere prezentările audio și video.
 4. Diversificarea formelor de examinare, care trebuie să fie obiective și relevante pentru nivelul studenților: • testele de la mijlocul semestrelor; • prezentări semestriale ale unor aspecte de conținut sub formă de referate; • testări repetate, de scurtă durată (10-15 minute), menite să verifice familiarizarea studenților cu materia predată în precedentele 2-3 cursuri; • dezbateri pe teme propuse de conducătorul de curs sau chiar de către studenți.
 5. Examen final scris sau oral.
 6. Creșterea numărului de materiale didactice oferite studenților ca o sursă a învățării și un suport de studiu individual, sub formă de cărți tipărite și pachete de curs, cursul în format electronic, pe CD sau pe e-mail.
 7. Îmbunătățirea nivelului de limba străină, prin organizarea unui program de tutorat pentru studenții începători care au astfel posibilitatea de a beneficia de ore suplimentare de limbi străine.
 8. Ameliorarea regimului de funcționare a decanilor de an, prin implicarea unui număr cât mai mare de studenți în activități didactice și culturale, precum și buna lor comunicare cu șefii de an.
 9. Acordarea unei atenții sporite calității programelor de studii prin evaluarea cursurilor de către studenți și prin evaluarea intercolegială a corpului academic.
 10. Implicarea unui număr cât mai mare de studenți în cercurile studențești înființate la nivelul departamentului precum și în organizarea și participarea la colocviile, simpozioanele și congresele de la organizate de Facultatea de Litere.
 11. Promovarea imaginii facultății și a programului de studiu Interpretare muzicală-Canto în mass-media.
 12. Promovarea schimburilor academice cu facultățile de profil din țară și străinătate.
 13. Dezvoltarea componentelor civică și culturală care își pun amprenta asupra organizării vieții sociale din spațiul universitar, astfel încât acesta să devină un cadru consacrat de pregătire academică, de educație și de cercetare științifică, cu efecte puternice asupra creșterii nivelului de dezvoltare socială și economică, de civilizație și cultură în regiunea de Sud-Vest a României.
 14. Transparența actului decizional prin instaurarea unui climat academic la nivelul Departamentului Arte și Media, luarea hotărârilor prin consultare și consens, consultarea membrilor departamentului în alcătuirea Statului de funcțiuni, imparțialitate față de toți membrii departamentului și respectarea legalității.

Strategia în domeniul cercetării vizează:

 1. Intensificarea ritmului de publicare de materiale pentru toate cursurile de la programul de studiu Interpretare muzicală-Canto;
 2. Consolidarea activității cercurilor studențești, sporirea numărului lor și atragerea unui număr mai mare de studenți;
 3. Realizarea revistei electronice studențești;
 4. Participarea tuturor cadrelor didactice implicate în activitatea specializării la conferințe naționale și internaționale;
 5. Creșterea numărului de apariții de carte în colecția Comunicare & Societate de la Editura Universitaria;
 6. Afilierea la societăți profesionale și științifice în domeniu.
 7. Menținerea la un nivel înalt în ceea ce privește formarea profesională, activitatea artistică și cercetarea științifică în domeniul muzical.

Finalitățile programului de studii Interpretare muzicală-Canto

Obiectivele generale ale programului de studii Interpretare muzicală-Canto:

 1. Aprofundarea domeniului muzical, prin dezvoltarea competențelor profesionale specifice și extensiunea curriculumului, prin abordări multidisciplinare și interdisciplinare;
 2. Dezvoltarea și afirmarea competențelor care să ateste profesionalizarea pentru cariera didactică în domeniul interpretării muzicale și abilitarea absolvenților în domeniu, prin dezvoltarea unui sistem funcțional de competențe cognitive, acţional-metodologice și abilități specifice;
 3. Dezvoltarea competențelor de cercetare științifică a studenților și inovarea metodologică în domeniul interpretării muzicale vocale;
 4. Dezvoltarea unui sistem de atitudini, care să faciliteze aplicarea principiilor și valorilor eticii, ale deontologiei profesionale în domeniul carierei didactice.

Categorii de competențe profesionale și transversale ale programului de studii

Competențele vizate de programul de licență sunt de natură profesională și transversală și se referă la cunoștințele, abilitățile/deprinderile și atitudinile care favorizează realizarea rolurilor profesionale la standarde înalte de performanță, precum și care antrenează strategiile metacognitive și facilitează autoperfecționarea.

Competențele profesionale sunt exprimate prin cunoștințele și abilitățile care acoperă comprehensiv dimensiunea profesională pentru calificarea în domeniul interpretării muzicale vocale.

Competențele transversale sunt structurate în: competențe de rol și competențe de dezvoltare personală și profesională și au în vedere contextul social și de grup al exercitării profesiunii, precum și conștientizarea nevoii de formare profesională continuă”(cf. Metodologia de realizare a Cadrului Național al Calificărilor din învățământul Superior – Ghid de aplicare, p.11).

Competențe profesionale:

C1. Realizarea unei corelații corecte între textul muzical și configurația sonoră (cu un grad ridicat de dificultate în cazul celor destinate vocii), pe baza abilităților auditive și de scriscitit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical interior).

C2. Identificarea și descrierea caracteristicilor diferitelor culturi, perioade stilistice și genuri muzicale, precum și utilizarea corectă a elementelor de bază ale unor tehnici clasice de scriitură și analiză muzicală.

C3. Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din repertoriul solistic/cameral/vocal-simfonic destinat vocii respective, utilizând capacitățile vocale tehnicointerpretative necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite.

C4. Utilizarea capacităților auditive, vocale, lingvistice, kinestezice și expresive necesare reprezentării muzicale-teatrale-specifice spectacolului liric-, vizând integrarea în ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea în dramaturgia lucrării, relaționarea cu celelalte personaje, mișcarea scenică etc.

C5. Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului/personajului până la susținerea publică a creației interpretative vocale.

Competențe transversale:

CT1. Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și evaluarea unui eveniment artistic/unei unități de învățare, inclusiv a conținuturilor specifice din programa disciplinelor muzicale.

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii.

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale programului de studii Interpretare muzicală-Canto urmăresc dezvoltarea abilităților necesare dobândirii următoarelor competențe profesionale: • dezvoltarea-cultivarea aptitudinilor muzicale necesare unui viitor solist vocal sau artist liric în (calități vocale: ambitus vocal, elemente de interpretare-nuanţare, expresivitate vocală, auz muzical, memorie auditivă, percepție ritmico-melodică, globală și la nivel de discriminare a formelor muzicale; agilitate tehnică instrumentală);

 • dezvoltarea-valorificarea aptitudinilor pedagogice, absolut necesare în scopul adecvării la exigențele de trăsături personalitare ale profilului de competentă profesională (stil pedagogic, orientare atitudinală, trăsături temperamentale, calități ale proceselor psihice cognitive, senzorio-logice, afective şi volitive, disponibilitate comunicaţională-relaţională, ethos pedagogic, grad de maturitate şi stabilitate emoțională, aptitudini psiho-pedagogice, capacități și competențe teoretico-aplicative, cunoștințe de specialitate și psiho-pedagogice, teoretico-metodologice şi practice);
 • capacitatea de a aplica în mod corect cunoștințele teoretice dobândite în domeniul de licență – Interpretare muzicală-Canto;
 • capacitatea de asimilare a terminologiei de specialitate; • abilități de cercetare și de elaborare de articole și studii;
 • capacitatea de a înțelege responsabilitățile sociale aferente profesiei și de a contribui la profesionalizarea carierei;
 • capacitatea de a asigura calitatea actului de comunicare în situații de comunicare diverse; • capacitatea de (auto)evaluare a competenței profesionale:
 • formarea de cadre didactice cu pregătire superioară, pentru domeniul interpretării muzicale canto și de a asigura specialiști de înaltă calificare pentru satisfacerea necesităților de soliști vocali și artiști lirici pentru instituțiile muzicale și de spectacole din Craiova și din țară;
 • Instrumentarea studenților cu un set de criterii valorice:
 • cunoștințe de specialitate, ce țin de istoria și teoria muzicii, cunoștințe fundamentale de armonie și contrapunct, artă dirijorală;
 • cunoștințe esențializate din domenii conexe sau cu caracter interdisciplinar: psihosociologia muzicii, istoria și filosofia muzicii, estetică generală și estetică muzicală, literatură română şi universală, limbi străine moderne, istoria artelor, artă dramatică;
 • deprinderi, capacități și competențe muzicale și psiho – pedagogice, însușite și exersate în cadrul lecțiilor cu caracter aplicativ (practica pedagogică).

Anul I de studii:

Teorie, solfegiu, dictat.
Armonie.
Istoria muzicii.
Canto.
Acompaniament canto.
Mișcare scenică.
Pian general.
Practică artistică.
Utilizarea calculatorului.
Prelucrarea sunetului pe calculator.

Anul II de studii:

Teorie, solfegiu, dictat.
Istoria muzicii.
Contrapunct.
Canto.
Acompaniament canto.
Pian general.
Practică artistică.
Arta actorului.
Machiaj.

Anul III de studii

Forme și analize muzicale.
Estetică muzicală.
Canto.
Acompaniament canto.
Practică artistică.
Operă colectiv.
Lied – oratoriu, muzică de cameră.
Acompaniament Lied – oratoriu, muzică de cameră.
Acompaniament operă.

Anul IV de studii:

Estetică muzicală.
Canto.
Acompaniament canto.
Opera colectiv.
Lied, Oratoriu, Muzică de cameră.
Acompaniament (LOMC).
Acompaniament operă.
Practică artistică.
Semiotică muzicală.