BURSE

ACORDAREA BURSELOR SOCIALE PE ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

a) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui an universitar, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), până la împlinirea vârstei de 35 de ani, care se încadrează într-una din următoarele categorii: a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, studenţii care provin din familii monoparentale sau studenţii proveniţi din centre de plasament şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale vor depune următoarele acte:

1. cererea solicitantului (Anexa 1)

2. declaraţie pe propria răspundere în formă autentică la notariat, privind veniturile nete, cu caracter permanent, obţinute pe ultimele 12 luni (octombrie 2022-septembrie 2023), realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. In declarație se vor detalia membrii familiei respectiv nume, prenume, cod numeric personal

3. acordul olograf al studentului şi membrilor familiei, după caz, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei (Anexa 2)

4. declarație dacă a mai beneficiat de orice tip de bursă la un alt program de la același ciclu de studii (Anexa 3)

5. copii de pe certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor

6. ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin membru al familiei studentului lucrează sau domiciliază în străinătate

b) Studenţii care solicită bursă pe motive medicale vor depune următoarele acte:

1. cererea solicitantului

2. declarație dacă a mai beneficiat de bursă la un alt program de studii (Anexa 3)

3. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul.

De asemenea în certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in următoarele categoriile de boli: studenţii bolnavi de tuberculoză, care se află în evidenţa unităţilor medicale, pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbţie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronşic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor şi încadraţi într-un grad de invaliditate, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie vor depune următoarele acte:

1. cererea solicitantului (Anexa 1)

2. declaraţie pe propria răspundere formă autentică la notariat , privind veniturile nete, cu caracter permanent, obţinute pe ultimele 12 luni (octombrie 2022-septembrie 2023), realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. In declarație se vor detalia membrii familiei respectiv nume, prenume, cod numeric personal

3. acordul olograf alstudentului şi membrilor familiei, după caz, privind prelucrarea datelorcu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei (Anexa 2)

4. declarație dacă a mai beneficiat de orice tip de bursă la un alt program de la același ciclu de studii (Anexa 3)

5. ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin un membru al familiei studentului lucrează sau domiciliază în străinătate Pentru studenții cu vârsta de până la 26 de ani, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie al studentului se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit.

Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc Pentru studenții ai căror părinți lucrează în strainătate cu contract de muncă se iau în calcul și veniturile de la angajatorul acestora din străinătate. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultimazi a lunii pentru care a obținut venitul; Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art.61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, sunt următoarele:

– venituri din activităţi independente,

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală,

– venituri din salarii şi asimilate salariilor,

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor,

– venituri din investiţii,

– venituri din pensii,

– venituri din activităţi agricole, – venituri din premii şi din jocuri de noroc,

– venituri din transferul proprietăţilor imobiliare.

– venituri din alte surse. Informațiile necesare completării declarației de venit se pot obține:

– pe baza datelor deținute de fiecare solicitant sau – de la A.N.A.F., pe baza unui cont creat de către student și de către fiecare membru de familie prin intermediul aplicației Spațiu Privat Virtual (SPV).

Prin intermediul conturilor create se poate obține nominal adeverința de venit a solicitantului și a membrilor familiei, care realizează venituri pe teritoriul României. Informatii referitoare la crearea contului la ANAF se găsesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/SPV/persoane_fizice.htm

IMPORTANT – Documentele pentru obținerea bursei sociale, pentru anul universitar 2023/2024, se vor depune până la data de 22 noiembrie, la secretariatul facultății. În situația în care studentul nu va depune toate documentele solicitate, cererea acestuia va fi respinsă.

Pentru calculul venitului lunar net mediu per membru de familie, pentru obținerea bursei sociale pentru anul universitar 2023/2024, salariul de bază minim net pe economie este 1524 lei pentru octombrie-decembrie 2022 și de 1898 lei pentru lunile ianuarie – septembrie 2023.

METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU STUDENŢI

ANEXA 1 CERERE ACORDARE BUSRSĂ SOCIALĂ

ANEXA 2 ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANEXA 3 DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ACORDAREA DE BURSE

NOTĂ: Vor completa DECLARATIA (ANEXA 3), studenții eligibili care solicită acordarea oricărui tip de bursă, în anul universitar 2023-2024, până pe data de 22 noiembrie 2023.