ABOUT US

LABORATORUL DE CERCETARE A PERCEPȚIEI VIZUALE ȘI
REPREZENTĂRII COGNITIVE A IMAGINII ȘI SUNETULUI (PSImage)

RESEARCH LABORATORY OF VISUAL PERCEPTION AND
COGNITIVE IMAGE AND SOUND REPRESENTATION (PSImage)

Laboratorul PSImage face parte din CENTRUL DE CERCETARE COMUNICARE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, MEDIA (CCCSEM), Universitatea din Craiova și funcționează în cadrul Departamentului Arte și Media al Facultății de Litere.

Activitatea laboratorului se bazează pe interdisciplinaritate și transdisciplinaritate. Obiectivele majore constau în înțelegerea bazelor cognitive ale percepției vizuale și reprezentării cognitive, respectiv crearea unui discurs științific care analizează, explică și definește interacțiunile umane cu imaginea reprodusă mecanic (IRM, imaginea de film și tv, imagine fotografică) și sunetul, respectiv efectele cognitive produse prin aceste interacțiuni, într-un mod articulat și riguros, verificat prin studiu științific, experimentare și testare, prin conectarea cunoștințelor provenite din mai multe domenii: neuroștiințe, cinematografie și media, arte plastice, muzică, psihologie, comunicare audiovizuală, antropologie, sociologie, semiologie și filozofie.

Laboratorul PSImage are o echipă multidisciplinară care include specialiști în neuroștiințe, în imagine reprodusă mecanic (imagine de film și tv, imagine fotografică), filmologie, analiză și critică de film, științe ale comunicării, media și științe sociale.

MISIUNE

În cadrul laboratorului se urmărește studiul arhitecturii construcțiilor cognitive care au la bază stimulii vizuali proveniți prin intermediul IRM și sunetului, evaluează impactul imaginii și sunetului asupra principalelor mecanisme cognitive care rezolvă ecuația vizuală a spațiului cuprins în planul IRM, respectiv procesarea sunetului: mecanismul atenției, mecanismul percepției vizuale, mecanismul figurării, mecanismul reprezentării cognitive.

Proiectele de cercetare propuse încearcă să înțeleagă și să definească contextul de natură estetică și/sau emoțională care produce experiențele de tip estetic și/sau emoțional, în strânsă legătură cu neurobiologia răspunsurilor cognitive care se produc prin vizionarea IRM sau audierea sunetului și măsoară impactul parametrilor de ordin plastic-artistic care reglementează arhitectura IRM sau sunetului. Totodată, aceste investigații caută că definească configurația proceselor și mecanismelor cerebrale care generează reprezentările cognitive superioare (reprezentările imaginii) ce au la bază vizionarea IRM sau audierea sunetului.

Laboratorul desfășoară în principal cercetare fundamentală, dar și cercetare aplicată, urmărindu-se realizarea unor instrumente, unelte sau aplicații care pot fi folosite într-o multitudine de domenii. Totodată, în activitățile laboratorului se urmărește implicarea studenților-doctoranzi din școlile doctorale ale Universității din Craiova sau din cadrul altor universități, dar și a studenților care își desfășoară studii de licență sau master.

OBIECTIVE

Obiectivele cercetărilor desfășurate în laboratorul PSImage sunt:

 • Înțelegerea proceselor mentale care stau la baza acestor procese cognitive
 • Definirea condițiilor, parametrilor, conceptelor și configurațiilor celor două tipuri de experiențe generate în vizionarea IRM sau audierea sunetului: experiența emoțională și experiența estetică
 • Dezvoltarea de aplicații, instrumente și metode de evaluare a impactului neuropsihic și neurobiologic în experiențele care implică vizionarea IRM sau audierea sunetului.
 • Dezvoltarea și edificarea unor mijloace de expresie plastic-estetică noi în producția de imagine și sunet pentru industria cinematografică, industria publicitară, televiziune, media on-line, web design
 • Dezvoltarea de aplicații și instrumente pentru studiul și implementarea de soluții în domeniul realității virtuale (VR) sau a realității augmentate (AR)
 • Dezvoltarea de aplicații și instrumente psihoterapeutice prin utilizarea IRM sau sunetului
 • Dezvoltarea de instrumente de cuantificare a capacității de manipulare a mecanismelor percepției vizuale și reprezentării cognitive a IRM (cu aplicare în cinematografie și media, medicină, industria militară, design industrial, design urban)

DIRECȚII DE CERCETARE

Cercetările desfășurate în cadrul laboratorului sunt interdisciplinare și transdisciplinare. Direcțiile principale de cercetare sunt:

 • Evaluarea și cuantificarea potențialului de comunicare a IRM și sunetului și creșterea eficienței produselor audiovizuale care implică cele două forme de comunicare.
 • Mărirea eficienței proceselor educaționale care implică IRM sau sunet prin creșterea calității achiziției de concepte, vocabulare, strategii, abilități.
 • Evaluarea și cuantificarea potențialului psihoterapeutic a IRM și sunetului și folosirea informațiilor în identificarea elementelor de diagnostic precoce și a particularităților evolutive ale afecțiunilor funcțiilor cognitive care implică procesarea vizuală sau procesarea sunetului.
 • Influența IRM și a sunetului în modificabilitatea cognitivă și optimizarea abilităților cognitive, în ameliorarea tulburărilor de tip ADD, ADHD, sindrom bournout, tulburări de învățare și comportament, tulburări afective depresive etc.
 • Evaluări și măsurători de tip EEG, fRMN și Eye Tracking ale răspunsurilor cognitive obținute în vizionarea IRM sau audierea sunetului.
 • Amplificarea eficienței profesionale în domeniile care implică IRM sau sunet.

PSImage laboratory is part of the RESEARCH CENTER IN COMMUNICATION, EDUCATION SCIENCES, MEDIA, University of Craiova.

The activity of the laboratory is based on interdisciplinarity and transdisciplinarity. The major objective is to create a scientific discourse that analyzes, explains and defines the human interactions with the mechanically reproduced image (MRI, cinematographic, television or photographic image) and the sound, respectively the cognitive effects produced in these interactions, in an articulated and rigorous way, verified through scientific study, experimentation and testing, by connecting knowledge obtained from several fields: cinematography and media, visual arts, music, neurology, neurobiology, psychology, audiovisual communication, anthropology, sociology, semiology, and philosophy.

MISSION

The laboratory aims to study the cognitive responses in interactions with the mechanically reproduced image and sound, evaluates the impact of image and sound on the main cognitive mechanisms that solve the visual equation of the space included in the MRI plain scan, respectively sound processing: the mechanism of attention, the mechanism of visual perception, the mechanism of figuration, the mechanism of cognitive representation etc.

The proposed research projects attempt to understand and define the aesthetic and/or emotional context that produces the aesthetic and/or emotional experiences, closely related to the neurobiology and psychology of the cognitive responses produced by viewing the MRI or hearing the sound, and measure the impact of  the plastic-artistic parameters that regulate the architecture of MRI or sound. Moreover, these investigations seek to define the configuration of brain processes and mechanisms that generate higher cognitive representations (image representations) that are based on viewing MRI or hearing sound.

OBJECTIVES

 • The objectives of the research carried out in the PSImage laboratory are:
 • Defining the conditions, parameters, concepts and configurations of the two types of experiences generated in viewing MRI or hearing sound: the emotional experience and the aesthetic experience.
 • Development of applications, tools and methods to assess the neuropsychological and neurobiological impact of experiences involving viewing MRI or hearing sound.
 • Development and construction of new means of plastic-aesthetic expression in MRI production for cinematography, television, online media, web design, advertising industry.
 • Development of applications and tools for the study and implementation of solutions in the field of virtual reality (VR) or augmented reality (AR).
 • Development of psychotherapeutic or psychiatric applications and tools using MRI or sound.
 • Development of tools to quantify the ability to manipulate the mechanisms of visual perception and cognitive representation of MRI (with application in cinematography and media, medicine, military industry, industrial design, urban design).

RESEARCH DIRECTIONS

 • The research carried out in the laboratory is interdisciplinary and transdisciplinary. The main research directions are:
 • Evaluating and quantifying the communication potential of MRI and sound and increasing the effectiveness of audiovisual products involving the two forms of communication.
 • Increasing the efficiency of educational processes involving MRI or sound by increasing the quality of the acquisition of concepts, vocabularies, strategies, skills.
 • Evaluating and quantifying the psychotherapeutic potential of MRI and sound and using the information in identifying early diagnostic features and developmental features of cognitive function disorders involving visual or sound processing.
 • The influence of MRI and sound in cognitive modifiability and optimization of cognitive abilities, in the amelioration of disorders such as ADD, ADHD, burnout syndrome, learning and behavioral disorders, depressive affective disorders etc.
 • EEG, fMRI, and Eye Tracking assessments and measurements of cognitive responses obtained through viewing MRI or hearing sound.
 • Increasing professional efficiency in fields involving MRI or sound.

ECHIPĂ

Prof. univ. dr. habil. ȘTEFAN VLĂDUȚESCU, Departamentul Științe ale Educației și Științe ale Comunicării, Universitatea din Craiova
Prof asociat dr. FLORIN CONSTANTINESCU, Departamentul Arte și Media, Universitatea din Craiova, coordonatorul laboratorului PSImage
Conf. univ. dr. IONICA PIRICI, neurolog, Departamentul de Anatomie, Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova
Lector dr. ADINA MOCANU, Departamentul Arte și Media, Universitatea din Craiova
Lector dr. GEORGIANA STĂNESCU, Departamentul Arte și Media, Universitatea din Craiova
Lector dr. DAVIAN VLAD, Departamentul Arte și Media, Universitatea din Craiova
Conf. univ. dr. habil. DANIEL PIRICI, Departamentul de Histologie, Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova
Lector dr. OANA CRICIOTOIU, neurolog, Departamentul de Neurologie, Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova
Lector dr. ALEXANDRA PORUMBESCU, Departamentul de Științe ale Educației și Științe ale Comunicării, Universitatea din Craiova
Conf. univ. dr. habil. CLAUDIU TURCUȘ, Facultatea de Teatru și Cinematografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca