UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE

ANUNȚ IMPORTANT CU PRIVIRE LA CREDITE ȘI REPETENȚIE

Pentru fiecare disciplină promovată studentul / masterandul obține numărul de credite atribuit disciplinei.
Promovarea anului I de studiu necesită acumularea unui număr minimum de 30 de credite. Studentul / masterandul care la finele anului I nu a acumulat minimum 30 de credite este exmatriculat.
Neîndeplinirea numărului minimum de credite de către studenţii / masteranzii, din anii II, III, IV, duce la repetarea anului,
cu taxă, numai în situația depunerii unei cereri în perioada 15 septembrie – 20 septembrie a fiecărui an universitar, la
secretariatul facultății.
Studenții din anii terminali care au mai puțin de 5 discipline nepromovate pe tot parcursul școlarizării intră într-un an suplimentar numai pe baza depunerii unei cereri de an suplimentar în perioada 15 septembrie – 20 septembrie a fiecărui an universitar, la secretariatul facultății.
În cazul în care nu depune cerere, în oricare dintre situații, studentul/ masterandul este EXMATRICULAT.
Pentru a finaliza studiile, studentul / masterandul trebuie să aibă acumulat numărul total de credite prevăzut la forma de învățământ pe care a urmat-o.

DECAN,
Conf. univ. dr. Anamaria Magdalena PREDA