JURNALISM

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII

JURNALISM

Programul oferă pregătirea de specialitate în domeniul Științe ale comunicării.

Specializarea Jurnalism asigură:

 • facilitarea inserţiei profesionale în domeniul instituţiilor media, prin dezvoltarea competenţelor profesionale şi abilitarea specialiştilor;
 • pregătirea absolvenţilor pentru admiterea la programele de master.

Obiectivele programului de studii sunt următoarele:

 1. profesionalizarea în domeniul jurnalismului şi abilitarea absolvenţilor, prin dezvoltarea unui sistem funcţional de competenţe cognitive, acţional-metodologice şi abilităţi specifice domeniului şi specializării;
 2. dezvoltarea unui sistem de atitudini, care să faciliteze aplicarea principiilor şi valorilor eticii, ale deontologiei profesionale şi ale managementului schimbării.
 3. asimilarea unui volum suficient de cunoştinţe din domeniile studiate: sociologie, economie, drept, cultură şi civilizaţie, presă, informatică;
 4. dezvoltarea motivaţiei pentru perfecţionarea continuă a competenţei comunicaționale jurnalistice;
 5. dezvoltarea capacităţii de documentare şi de diseminare a informaţiei;
 6. dezvoltarea capacităţii de decizie autonomă şi de exprimare a potenţialului creativ;
 7. dezvoltarea capacităţii de iniţiativă şi rezolutivă în vederea gestionării situaţiilor de criză;
 8. înţelegerea teoriilor şi modelelor jurnalistice pentru a le aplica şi adapta în practică şi în diverse contexte;
 9. perfecţionarea cunoştinţelor de limba română, franceză şi engleză la nivel profesional (vocabular general şi limbaje de specialitate în domeniile juridic, economic, tehnic, medical, administrativ, politic; structuri gramaticale ale limbii uzuale şi ale limbajelor profesionale);
 10. însuşirea deprinderilor de exprimare corectă a faptelor, evenimentelor din toate compartimentele vieţii;
 11. familiarizarea studenţilor cu elemente de dreptul muncii, drept constituţional şi tipuri de structuri instituţionale europene;
 12. dezvoltarea şi perfecţionarea competenţelor şi abilităţilor de utilizare a tehnologiei moderne de calcul;
 13. dezvoltarea deprinderilor de lucru individual şi în echipă pentru reuşita actului jurnalistic;
 14. acumularea de experienţă profesională în domeniu prin efectuarea de stagii practice specializate (în studiouri de radio, TV, edituri de ziare, de reviste).

Strategiile de realizare a obiectivelor vizează:

– echilibrarea raportului dintre studiile de licență și cele de masterat la cât mai multe specializări ale Universității și în particular ale Facultății de Litere;

– dezvoltarea proiectelor europene prin încurajarea colaborării internaționale și europene a specialiștilor din domeniu;

– deschiderea și fluidizarea unor canale de comunicare dintre domenii, specializări și module pe baza principiilor multidiscisciplinarității, interdisciplinarității și transdisciplinarității;

– compatibilizarea programelor de studii şi adaptarea lor la noile realităţi sociale, conform programelor curriculare naţionale şi internaţionale;

– optimizarea sistemului modular de învăţământ, în conformitate cu reforma învăţământului superior românesc, structurat în trei cicluri (LMD);

– corelarea structurilor de învăţământ şi de cercetare la cerinţele etapei actuale din domeniile de interes;

– îmbogățirea bazei materiale prin dotare cu echipamente moderne de predare-învăţare şi cercetare;

– organizarea și structurarea activităţii de cercetare în funcţie de nevoile de modernizare a instituţiei şi de cererea de pe piaţa muncii, în parteneriat cu actorii sociali şi cu agenţii economici;

– consolidarea relaţiilor de cooperare şi schimb de experienţă cu instituţii din ţară şi din străinătate prin programe complexe, didactice şi de cercetare, şi prin programe de mobilităţi (burse de studiu şi plasamente pentru studenţi, schimburi de experienţă, activităţi de predare şi stagii de formare pentru personalul didactic).

Cum atingem obiectivele:

 • colaborarea cu instituţiile de presă partenere în scopul actualizării periodice a planurilor de învăţământ;
 • armonizarea programelor de studii cu cele ale instituţiilor de învăţământ superior similare din ţară şi din străinătate;
 • adaptarea metodelor de predare la cerinţele obiectivelor ştiinţifice şi profesionale ale specializării;
 • promovarea metodelor interactive de predare-învăţare;
 • creşterea ponderii activităţilor practice în raport cu cele teoretice;
 • stimularea şi motivarea studenţilor pentru munca individuală autonomă şi pentru dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă;
 • participarea activă a studenţilor la cercuri ştiinţifice şi programe de cercetare în domeniu;
 • iniţierea, în continuare, de contacte şi schimburi între facultăţi şi instituţii de profil;
 • colaborare intensivă cu potenţialii angajatori – presa scrisă, audio, video, edituri, edituri, instituţii mass-media, instituţii administrative, culturale etc.

Competenţe profesionale

 • Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştintelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării
 • Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)
 • Descrierea tipurilor diferite de audienţă / public implicate în comunicare
 • Managementul informaţiei de presă
 • Identificarea şi utilizarea elementelor specifice de deontologie şi de responsabilitate socială a jurnalistului
 • Producţia unui conţinut jurnalistic (text, video, audio şi foto) pentru toate tipurile de media

Competenţe transversale

 • Rezolvarea în mod realist – cu argumentare teoretică şi practică – a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;
 • Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi a adaptării la cerinţele pieţei muncii

De ce JURNALISM

1. Pentru că vreau să știu și să spun și altora ceea ce știu.
2. Pentru că mă ajută să înţeleg lumea în care trăiesc.
3. Pentru că nu este suficient să vreau să schimb lucrurile. Trebuie să ştiu cum.
4. Pentru că, în condiţiile dezvoltării continue a mijloacelor de comunicare în masă, vor fi create foarte multe posturi.
5. Pentru că mi se deschid largi perspective spre domenii diverse: jurnalistică de televiziune, radio, presă scrisă şi online, comunicare şi relaţii publice, consiliere mediatică etc.
6. Pentru că pot obţine burse de studiu la numeroase universităţi de prestigiu din străinătate.
7. Pentru că este un program de învăţământ ultramodern, iar cursurile au aplicabilitate imediată.
8. Pentru că sunt profesori tineri, dar cu experienţă consistentă în domeniul pe care-l predau, dar şi cu multe stagii de pregătire academică în străinătate.
9. Pentru că ţin la libertatea şi la independenţa mea.
10. Pentru că merită?

Ce studiezi la specializarea Jurnalism?

Anul I

Introducere în științele comunicării

Introducere în relații publice

Introducere în ştiinţele politice

Tehnici de redactare media

Limba română între normă şi uz

Limba engleză

Introducere în sistemul mass-media

Metode de cercetare în științele sociale

Etică și legislație în mass-media

Tehnici de colectare a informațiilor

Aspecte ale limbii române actuale în presă

Mass-media şi cultura populară

Limba engleză

Practică în instituții de presă scrisă

Educație fizică

Anul II

Introducere în publicitate

Genurile presei scrise

Fotojurnalism

Tehnici de redactare în presă online

Tehnici de redactare pentru agenții de presă

Genuri și formate radio

Social media

Practica în instituții radio

Practica în instituții TV

Deontologia jurnalistică

Genuri și formate TV

Istoria presei

Sport, media și societate

Jurnalism și analiză economică

Marketing

Agenții de presă naționale și internaționale

Educație fizică

Anul III

Producție în media online

Comunicare politică și jurnalism

Producție în radio

Producție în TV

Producția de presă scrisă

Tehnici de lucru radio

Jurnalism social

Jurnalism narativ

Tehnici de lucru TV

Jurnalism de date

Jurnalism de sănătate

Presa de opinie

Jurnalism cultural

Investigație și anchetă jurnalistică

Dezbateri radio-tv

Analiza discursului mediatic

Montaj audio-video

Stagiu de elaborare a lucrării de licență

Absolvenții de Jurnalism pot opta pentru profesii (cod COR) precum:

Comentator publicist – 264201;

Comentator radio TV – 264222;

Corespondent special (ţară şi străinătate) – 264203;

Editor RTV (stiri) – 265419;

Editorialist – 264207;

Fotoreporter – 264208;

Lector presă/ editură – 264209;

Producător RTV (stiri) – 265418;

Publicist comentator – 264210;

Realizator emisiuni RTV – 265409;

Redactor rubrică – 264223;

Reporter (studii superioare) – 264212;

Reporter operator – 264213;

Secretar de emisie (studii superioare) – 264214;

Secretar de redacţie (studii superioare) – 264215;

Secretar responsabil de agenţie – 264216;

Tehnoredactor (studii superioare) – 264218;

Redactor (264211/264211);

Reporter (264212/264212);

Sef agentie publicitate (264217/264217).

Specializarea Jurnalism formează specialişti şi pentru noile ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: specialist în informare publică, specialist monitorizare media; consultant media, referent de specialitate în comunicare şi relaţii publice, editor, fotoeditor, cameraman, producător, editor-imagine, moderator, prezentator, redactor-online, editor-online, corespondent TV.