MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

MISIUNE

Universitatea din Craiova îşi asumă ca elemente fundamentale ale misiunii sale:

 • generarea şi transferul de cunoştinţe către societate prin cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie;
 • formarea iniţială şi continuă la nivel superior a specialiştilor capabili să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţă ale mediului socio-economic;
 • formarea iniţială şi continuă a personalului didactic;
 • contribuţia la progresul ştiinţelor fundamentale şi aplicative prin cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic;
 • dezvoltarea personală a cursanţilor săi în spiritul creaţiei individuale şi colective;
 • promovarea schimbului liber de opinii şi a gândirii critice;
 • promovarea valorilor europene în domeniile ştiinţific, cultural şi educaţional, prin cooperare academică internaţională.

OBIECTIVE

Universitatea din Craiova are ca principale obiective:

 • asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice şi a procesului de învăţământ;
 • menţinerea ofertei educaţionale în acord cu cerinţele societăţii şi cu evoluţia previzibilă a acestora;
 • promovarea unor programe de studii flexibile, generatoare de competenţe şi abilităţi cu utilizare directă în profesie şi societate, în acord cu Cadrul Naţional al Calificărilor;
 • gestiunea eficientă a resurselor umane şi materiale;
 • sprijinirea excelenţei individuale;
 • participarea la programe de excelenţă în cercetare şi educaţie;
 • menţinerea unui nivel ridicat al inserţiei profesionale a absolvenţilor, prin dezvoltarea unor structuri consultative ce includ reprezentanţi ai mediului economic şi personalităţi din mediul academic, cultural şi profesional extern;
 • creşterea continuă a vizibilităţii internaţionale a instituţiei, prin diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii şi participarea la programe academice europene;
 • asumarea poziţiei de pol ştiinţific, cultural şi educaţional naţional;
 • promovarea iniţiativelor în domeniul managementului universitar şi în cel al cercetării ştiinţifice.